2/10 Snelst mogelijke herstel van de palingstand

29 Mei 2020

10 Geboden van DUPAN: deel 2 van 10

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt.

Deel 2 van 10: EU-evaluatie aalverordening

De EU-aalverordening No 1100/2007 2007 werd in 2009 ingesteld voor de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van de Europese aalstand. In 2018 heeft de EU opdracht gegeven tot een onafhankelijke evaluatie van de verordening om te rapporteren over de doeltreffendheid ervan. Dat rapport is op maandag 20 april 2020 door de EU gepubliceerd en kan hier volledig worden bekeken.

Er is bewijs dat de aalstand zich begint te herstellen. Dat is goed nieuws. Maar het zou nog beter kunnen, als de lidstaten de afgesproken maatregelen beter zouden uitvoeren en er meer coördinatie tussen die landen zou zijn. Daarbij gaat het vooral om andere maatregelen dan visserij, want die is overal voldoende teruggebracht. Stichting DUPAN geeft in dit artikel aan hoe het volgens haar beter kan.

De aalverordening werkt!

De conclusie van de evaluatie door de Europese Commissie is dat de huidige aalverordening voldoet. Deze zal dan ook niet worden gewijzigd. In de samenvatting van het evaluatierapport staat het volgende:

“Op het eerste gezicht is de vooruitgang sinds 2007 tot aan nu beperkt gebleven. Het herstel van het aalbestand wordt echter gezien als een proces op lange termijn en men gaat er vanuit dat de verordening zowel relevant is als doeltreffend na verloop van tijd. Er zijn opmerkelijke successen geboekt op het gebied van het terugdringen van de visserijsterfte, het verbeteren van de verbindingen tussen rivieren en het verbeteren van de traceerbaarheid van de palingvoorzieningsketen binnen de EU. Hoewel de verordening nog steeds relevant is, moet de uitvoering ervan aanzienlijk worden verbeterd, vooral wanneer het gaat om niet-visserijgerelateerde sterfte die door de mens wordt veroorzaakt.”

Herstel van de natuurlijke migratieroutes van paling nu essentieel
De schade die waterkrachtcentrales en gemalen moet worden teruggedrongen. De weg die palingen afleggen om hun leefgebieden te kunnen bereiken, is vol met obstakels. Lidstaten moeten meer doen om die migratieroutes vrij te maken voor palingen. De jongen moeten onbelemmerd het zoete water kunnen bereiken, de ouderen moeten vrij naar zee kunnen trekken om voor nageslacht te kunnen zorgen.

Snelst mogelijke herstel van de palingstand
De conclusie uit de evaluatie dat de aalverordening doeltreffend is, is in lijn met bevindingen van experts uit de praktijk.  De Sustainable Eel Group rapporteerde in juni 2019 in het Natural History Museum in Londen al over de sterk verbeterde indexcijfers van jonge palingen (glasaal). Het herstel mag misschien langzaam gaan, maar de sneller dan dit gaat gewoon niet. Volgens wetenschappers verloopt de groei van het aantal jonge palingen nu sneller dan de daling in het verleden was. Een belangrijke kanttekening daarbij is, dat dit herstel plaats vindt, ondanks het feit dat een groot deel (meer dan 20%) van de jonge paling illegaal aan de natuur wordt onttrokken en door criminelen naar China wordt gesmokkeld.

De palingsector vond zichzelf opnieuw uit
De palingconsumptie mag vandaag de dag gerust verantwoord worden genoemd. Bij de inwerkingstelling van de verordening heeft de sector alles in het werk gesteld om vangst, kweek, verwerking en handel te verduurzamen. Van alle glasaal die in de golf van Biskaje aankomt (ongeveer 85% van de Europese glasaal), wordt vandaag de dag slechts 4 gebruikt voor consumptiedoeleinden. De visserij op volwassen paling is in Nederland sterk gereduceerd (meer dan 70%). In Frankrijk en Engeland is de visserij op glasaaal sterk beperkt, zowel in tijdsduur als in kilo’s. In Europa wordt gewerkt aan een certificeringssysteem, dat de volledige keten van paling, van visserij tot bord, transparant maakt. Dat systeem kan binnen afzienbare termijn worden ingevoerd en is mogelijk ook een oplossing om de massale smokkel naar China een halt toe te roepen.

Implementatie moet en kán beter!

De aalverordening is in de basis geschikt voor de bescherming van paling, maar schiet te kort als het om de implementatie van de maatregelen gaat. De maatregelen voldoen dus, maar om ze effectief te maken is goed leiderschap en management nodig. Dat zou kunnen via een onafhankelijk orgaan voor beheer, internationale coördinatie en feedback op nationale managementplannen. Een goede vorm zou een aaladviesraad of een ander orgaan zijn. De rol daarvan zou zijn:

·       optreden als het ‘geweten’ van de EU, door te beschikken over de informatie, de autoriteit en de middelen om de voortgang te beoordelen, te adviseren over maatregelen en actief te sturen om de doelstellingen van de verordening te bereiken;

·       prioriteiten stellen binnen het zeer brede pakket aan maatregelen van het aalherstelprogramma;

·       wetenschappelijke informatie van de ICES-aalwerkgroep omzetten in effectieve acties;

·       initiëren en laten uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;

·       verzamelen van relevante monitoringgegevens;

·       afstemmen van beleidsmaatregelen van DG Mare en DG in de Europese Commissie, voor een gezamenlijke en daarmee effectiever beleid voor paling;

·       betrekken van niet-EU-landen die beschikken over belangrijke kennis van paling.

 

Lees ook:

–       Internationale wetenschap ziet herstel van de palingstand

–       De paling wordt geenszins met uitsterven bedreigd