Brussel besluit tot inperking van palingvisserij op zee

Op advies van de visserijministers in Europese commissie is de EU-Raad vandaag tot overeenstemming gekomen over aanvullende maatregelen om de palingstand verder te beschermen. Afgesproken is dat de visserij op zee, op paling groter dan 12 centimeter, in alle Europese lidstaten in het migratieseizoen gedurende drie maanden wordt gesloten.

Het is aan de lidstaten om voor 1 juni 2018 te bepalen welke drie maanden dit moeten zijn. Dat is in ieder geval tussen 1 september en 31 januari, met ingang van 2018. De aangegeven periode is het migratieseizoen, de periode waarin geslachtsrijpe schieralen richting de Sargassozee trekken om voor nageslacht te zorgen.

De nu voorgestelde maatregel is in Nederland al sinds 2009 van kracht: Vanaf 2010 is de visserij in Nederland gesloten in de maanden waarin de volwassen paling naar de oceaan trekt. Bovendien geldt dit in Nederland niet alleen op zee, maar ook in zoetwater.

Lidstaten en de Europese Commissie hebben in een gezamenlijke verklaring afgesproken om werk te maken van bestaande aalbeheerplannen, herbevolkingsprojecten te evalueren en illegale export van glasaal te bestrijden. DUPAN is blij met deze verklaring vanuit Europa. Zij beantwoordt in het bijzonder aan de oproep van DUPAN voor een veel bredere aanpak, overal in Europa. DUPAN wil dat de migratiemogelijkheden en de leefomgeving van paling in Europa snel worden verbeterd. Sinds 2010 werkt DUPAN samen met de Sustainable Eel Group (SEG) om overal in Europa natuurbeheerprogramma’s op te zetten. Van de aanleg van aalladders en herbevolking met jonge paling, tot herstel van riviermondingen en oplossing van barrières in de trekroutes. Zodat paling zelfstandig ons land in-en-uit kan zwemmen.