Hoe gaat het met de palingstand?

Palingstand beter dan gedacht

Over de palingstand verschijnen de afgelopen weken veel negatieve berichten. Volgens Stichting DUPAN, de organisatie die zich inspant voor verbetering van de palingstand in Nederland, wordt er door milieuorganisaties een onnodig negatief beeld geschetst.

Paling is een vis die op de oceaan wordt geboren. Via de kusten proberen de jongen het zoete water te bereiken om op te groeien. Omdat onze kusten gesloten zijn is er te weinig aanwas van paling in Nederland en de rest van Europa.  Volwassen dieren die vanuit Nederland terug naar zee willen om voor nageslacht te zorgen kunnen via de afgesloten kusten ook niet weg. Stichting DUPAN financiert oplossingen om de vissen te helpen en zorgt ervoor dat de invloed van de visserij en handel in paling tot een duurzaam niveau wordt teruggebracht.

Met de intrek van jonge paling, zogenaamde glasaal, ging het decennia lang bergafwaarts. De laatste 5 jaar gaat het wat beter, maar goed is het zeker niet. Er is nog een lage weg te gaan om alle problemen die paling ondervindt op zijn weg van en naar zee op te lossen.

 

2015 geen historisch dieptepunt

In de pers werd deze maand veel geschreven over de gedaalde intrek van glasaal in 2015. DUPAN schreef eerder al over  misverstanden daaromtrent. (https://www.dupan.nl/nl/nieuws/glasaalintrek-in-relatie-tot-de-index). In Den Oever werd weliswaar een dieptepunt gemeten, maar dat is niet representatief voor de situatie als geheel. Zo was het voorjaar was bijzonder koud, wat een negatieve invloed kan hebben op de aantallen in de meetperiode. Bovendien was de Noordzee-index (het totaal van meetpunten rond de Noorzee-kusten) in 2015 de derde hoogste stand in de laatste 12 jaar. De overall index voor Europa was de derde hoogste in de laatste 10 jaar. Veel lager dan in 2014, dat is zeker, maar geen dieptepunt. De glasaal-index kenmerkt zich door een grillig patroon met pieken en dalen. Om uitspraken te doen over de glasaalintrek gaat het om het gemiddelde over langere perioden.  In de laatste 5 jaar is er sprake van een gemiddelde stijging van de index en van de glasaalintrek. De officiële cijfers worden verstrekt door ICES: het rapport staat op de website van DUPAN (www.dupan.nl/informatiecentrum/downloads).

 

Seizoen 2015/2016 positief

De glasaalvangst in Frankrijk is een sterke indicator voor de ontwikkeling van de glasaalintrek. Op het moment dat deze informatie verschijnt, is de visserij in de Zuidelijke delen van Frankrijk gesloten, omdat het quotum al is volgevist. Dat dit zo vroeg in het seizoen (tot maart) al gebeurt, komt doordat er veel glasaal voor de kusten zwemt. De situatie is vergelijkbaar met het topjaar 2014.

 

Samenwerking

De palingstand blijft zorgen baren. De glasaalintrek is nog steeds te laag. Omdat grote problemen zoals de barrières in de trekroutes van paling niet op korte termijn zijn opgelost, is een grote inspanning van alle belanghebbenden noodzakelijk. Onlangs nog riep RAVON op tot nationale en internationale samenwerking. DUPAN juicht dat toe: alleen door de krachten te bundelen zijn de problemen voor paling aan te pakken.

Palingwetenschapper Willem Dekker concludeert in Zweeds onderzoek dat blokkades in de migratieroutes de hoofdoorzaak zijn van de te geringe intrek van glasaal en uittrek van volwassen palingen. De hoeveelheid uitzet is nog steeds te klein om die problemen te compenseren. De oplossing ligt dan ook in het herstel van de migratieroutes en vergroting van de uitzet. Dekker beveelt in zijn rapport aan om internationaal dezelfde uitgangspunten en meetmethodes te hanteren en als belanghebbenden gezamenlijk verantwoording te nemen. U vindt het volledige onderzoeksrapport op www.dupan.nl/informatiecentrum/downloads/onderzoeken-en-projecten.