SEG bepleit oprichting internationale instantie voor palingbeheer

Op 9 en 10 oktober vergaderen de EU ministers van visserij over een voorstel van de Europese Commissie voor een verbod op palingvisserij in de Oostzee. Het betreft een noodmaatregel, omdat de EU-Palingverordening uit 2007 als mislukt wordt beschouwd: de gestelde doelen zijn niet behaald en de benodigde bescherming niet bereikt. De Sustainable Eel Group (SEG) is er echter van overtuigd dat deze maatregel niet effectief is en roept daarentegen op tot een veel bredere aanpak om de palingstand te verbeteren.

SEG is een Europese NGO met als missie een versneld herstel van de palingstand. Zij doet nu een oproep aan de EU om deze impasse te doorbreken. Een verbod op visserij in bepaalde gebieden is geen langetermijnoplossing voor het effectief beheren van de palingstand op internationaal niveau. Er zijn vele factoren die meespelen in de afgenomen palingstand: verlies van leefgebied, vervuiling, obstakels in migratieroutes (door watermanagement zoals kustbescherming, gemalen), waterkrachtcentrales en overbevissing. Een complex probleem dat niet kan worden opgelost met regionale noodmaatregelen die enkel op de visserij van toepassing zijn. SEG is ervan overtuigd dat een volledige evaluatie van de Aalverordening noodzakelijk is.

In de afgelopen 60 jaar is de palingstand in heel Europa drastisch gedaald. De Europese aal is zowel op cultureel, ecologisch en economisch gebied een erg belangrijke diersoort en dient daarom goed beschermd te worden. In heel Europa en Noord-Afrika bestaat een palingcultuur. De verwerking en verkoop van paling is van grote waarde en de totale werkgelegenheid omvat duizenden banen. SEG schat de totale waarde op ongeveer 750 miljoen euro per jaar.

In 2003, tijdens de voorbereidingen van de Aalverordening 2007, verscheen er een publicatie van de Commissie[1], met daarin een discussie over het opsplitsen van verantwoordelijkheden voor het beheren van de palingstand tussen de EU en de lidstaten. De Commissie overwoog onder andere de “mogelijkheid voor het ontwikkelen van een bestuursorgaan” voor het coördineren en arrangeren van nationale en internationale beschermende maatregelen. Tot op heden is zo’n managementorganisatie nooit opgericht. Met als resultaat dat nationale beschermingsmaatregelen ongecoördineerd worden doorgevoerd en ineffectief blijken.

SEG gelooft dat stapsgewijze veranderingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de paling effectief wordt beschermd en duurzaam wordt benut, in de vorm van het oprichten van een internationale organisatie zoals besproken in 2003, om zo doelmatige en effectieve bescherming te coördineren en stimuleren, zodat duurzame visserij mogelijk wordt en er een betrouwbaar beheersysteem komt voor het herstel van de palingstand.