Sportvisserij Duitsland (DAFV) vreest dat negatieve effecten zullen overheersen

https://dafv.de/projekte/europaarbeit/item/504-ices-empfiehlt-pauschales-europaweites-fangverbot-fuer-den-europaeischen-aal

In het vangstadvies voor de Europese aal, gepubliceerd op 4 november 2021, roept de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) expliciet op tot opschorting van alle palingvisserij in 2022. Dit advies heeft betrekking op de beroeps- en recreatievisserij en omvat ook de visserij op glasaal voor herbevolking en aquacultuur.

Sportvisserij Duitsland (DAFV) vreest dat negatieve effecten zullen overheersen

Sinds 2017 heeft de DAFV herhaaldelijk gewaarschuwd dat een algemene, Europa-brede visserijstop het Europese palingbestand niet zal helpen. Vanuit het oogpunt van de DAFV zijn vooral de volgende negatieve effecten het gevolg van zo’n Europa-brede visserijstop:

  • Vissers en hengelaars zijn de “ogen en oren” van het water. Als dit controlemechanisme verdwijnt in combinatie met de algemene consumptie van palingproducten, valt te vrezen dat we de maatschappelijke aandacht voor en bewustwording van het palingprobleem volledig uit het oog verliezen.
  • Duitse hengelaars en de Europese commerciële palingsector (visserij, aquacultuur, verwerking, handel) steunen al jaren actief maatregelen die bijdragen aan het herstel van de Europese palingpopulatie. Een einde aan de palingvisserij betekent ook het einde van al deze maatregelen zoals uitzet, paling over de dijk, onderzoekfinanciering, herstel van de waterkwaliteit, het wegnemen van belemmeringen voor migratie en de daaruit voortvloeiende toename van leefgebied.
  • De glasaalstroperij aan de Europese Atlantische kusten en de daaropvolgende illegale export naar Azië zijn te lucratief om tegengehouden te kunnen worden met een visserijverbod.
  • De vrees bestaat dat ongecontroleerde stroperij hoogtij zal vieren door het ontbreken van recreatieve en professionele visserij en dat de gevolgen veel erger zullen zijn dan een verantwoorde en goed gecontroleerde markt die in overeenstemming is met de EU-palingverordening.

De effecten van algemene vangstverboden worden vaak onvoldoende onderzocht

Het is betreurenswaardig dat algemene visserijverboden door veel belangengroepen worden beschouwd als een zogenaamd gemakkelijk te implementeren en effectief middel. Onderzoek naar en bewijs van reële, ecologische en sociaal-economische effecten zijn meestal niet beschikbaar.

De redenen voor het wijzigen van de ICES-aanbeveling zijn onbegrijpelijk

De afgelopen 10 jaar heeft ICES altijd opgeroepen om ALLE door de mens veroorzaakte effecten op de palingpopulatie zoveel mogelijk te verminderen. Hier werd waterkracht uitdrukkelijk genoemd als een belangrijke risicofactor (bijv. ICES, 2020). Het huidige vangstadvies stelt alleen dat alle andere door de mens veroorzaakte sterftecijfers voor paling waar mogelijk moeten worden geminimaliseerd. Vanuit het oogpunt van de DAFV geeft deze vage generalisatie een verkeerd signaal af aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de hoge palingsterfte door waterkrachtturbines en het verlies van leefgebied voor paling door waterbouwwerken (dammen, dijken, sluizen, etc.).

Al in 2019 erkende de ICES dat de achteruitgang van de bestanden na de invoering van de EU-palingverordening in 2007 sinds 2011 is gestopt. Aanwijzingen voor verhoogde visserijsterfte, die plotselinge een vangststop rechtvaardigen, zijn niet te vinden in het nieuwe vangstadvies van de ICES. Het plotselinge gewijzigde gezichtspunt van het ICES-advies is dan ook onbegrijpelijk voor de DAFV.

Wat is de volgende stap?

De verwachting is dat de EU-ministers van Visserij tijdens hun bijeenkomst medio december zullen onderhandelen over hoe verder te gaan met de vangstmogelijkheden voor Europese aal in 2022. Het ICES-advies maakt deel uit van de onderhandelingen en kan een rol spelen bij de besluitvorming. De uitkomst van deze onderhandelingen licht vooralsnog volledig open.