Reactie van het blad Aquacultuur op advies ICES

Geachte Commissie,

Hierbij een redactioneel uit de nieuwste editie van het blad Aquacultuur, waarin de redactie zijn zorgen uitspreekt over de mogelijke gevolgen van het recente advies van ICES (International Council for Exploration of the Sea) aan de Europese Commissie. Het advies houdt in dat alle visserij op paling, en dus ook de visserij op glasaal, zou moeten stoppen. Indien opgevolgd door de EC zou dit leiden tot een onmiddellijke stop op de kweek van paling en het faillissement van de kweekbedrijven, die zich vrijwel allemaal gespecialiseerd hebben op de kweek van deze vissoort. Indien achteraf zou blijken dat het besluit onvoldoende onderbouwd was is de economische schade compleet en de paling ook al niet geholpen.

De redactie van Aquacultuur komt tot de conclusie dat het ICES advies niet is gegrond op nieuw onderzoek, of nieuwe gegevens, terwijl geen aandacht werd gegeven in het ICES advies aan eerdere aanbevelingen van hetzelfde ICES en onafhankelijke onderzoekers. De huidige praktijk, gesteund en grotendeels uitgevoerd door vissers en kwekers, zorgt er voor dat glasaal “over de dijk” wordt gezet om juist die binnenwateren te bevolken, waar paling vroeger van nature voorkwam, maar die ten gevolge van waterbeheer niet meer toegankelijk zijn voor glasaal. Evenzo wordt schiere aal over de dijk gezet en op weg geholpen naar de paaigebieden in de Sargassozee. Sedert instelling van deze praktijk is de daling in de jaarlijkse toestroom van glasaal voor de Europese kusten tot staan gekomen. Niet bewezen is overigens dat deze stabilisatie het gevolg is van het huidige terugzetbeleid. We spreken in ons commentaar de vrees uit dat andere dan wetenschappelijke argumenten een rol speelden bij het totstandkomen van het laatste ICES advies. We pleiten er voor om nationaal en in EU verband geen onomkeerbare besluiten te nemen voordat de gevolgen van het huidige beleid voldoende zijn onderzocht.

Voor de goede orde: de redactie van Aquacultuur, evenals het Genootschap voor Aquacultuur (NGVA, dat onderzoekers, voerproducenten, vis-, mossel-, oester en wiertelers op persoonlijke titel verenigt) zijn groot voorstander van het voorzorgsbeginsel bij de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, maar wij vinden ook dat dit beginsel niet ten onrechte in stelling gebracht moet worden.

Artikel uit Aquacultuur: Wie bedreigen de paling: vissers of natuurbeschermers?

Hoogachtend,

Redactie Aquacultuur