Half miljoen jonge palingen uitgezet

Half miljoen jonge palingen uitgezet

Op 27 april zijn door palingvissers een half miljoen glasaaltjes uitgezet in de Randmeren vanuit Harderwijk. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren.

Naar schatting een half miljoen glasaaltjes worden uitgezet in het kader van het meerjarige project `Nederlands Operationeel Programma Perspectief voor een duurzame visserij'. Op 27 april is voor EUR 75.000 aan glasaal – dit betreft in totaal zo'n 500.000 glasaaltjes – te water gelaten in de Veluwe Randmeren.

Met de uitzet van de jonge paling wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren. Voorwaarde voor de uitzet is wel dat de uitgezette vissen op kunnen groeien in een gezonde omgeving en, wanneer ze uiteindelijk tot volwassen dieren (de zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, vrij kunnen uitzwemmen naar de in de Sargasso Zee gelegen paaigronden om voor nageslacht te zorgen.

De Nederlandse overheid heeft voor het project een bedrag van EUR 1,5 mln. beschikbaar gesteld voor het uitzetten van jonge paling. In de periode van 2010 – 2013 is hiervoor elk jaar EUR 375.000 beschikbaar. Behalve glasaal wordt later dit jaar in ons land nog een hoeveelheid pootaal (paling) uitgezet.

De beroepsvissers Henk Timmer en Meindert Klaassen voeren vandaag met hun boten (de HK 3 respectievelijk HK 61) uit om de jonge palingen uit te zetten. De vissers stellen hun gebied ter beschikking en richten hun visserij zodanig in dat zij geen voordeel maar ook geen economisch nadeel ondervinden van de uitzet van de glasaal en geven op deze wijze hun bijdrage aan de palingpopulatie.

Onlangs heeft het Productschap Vis voor de eerste keer een Europese aanbesteding gedaan voor de aankoop van glasaal. De aaluitzet vindt plaats in het kader van het herstelproject `Uitzet glas- en pootaal 2010' dat door het Productschap Vis wordt geleid. Het herstelproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EL&I in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma `Perspectief voor een duurzame visserij'. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds.