Nieuwe, diervriendelijke verwerkingsmethode paling

Een drietal Nederlandse bedrijven is er in geslaagd een machine te ontwikkelen die paling op een diervriendelijke wijze kan verwerken voor consumptie. De bedrijven Nijvis, Klooster en Rijpelaal hebben in samenwerking met de onderzoeksinstellingen IMARES en Livestock Research deze machine ontwikkeld.

De nieuwe machines zullen voor het eerst worden ingezet voor de verwerking van paling voor het Nederlands Kampioenschap Palingroken in Kortenhoef op 4 september a.s. Voorzitter mevrouw Van den Brand – Sikking van de wedstrijdcommissie is zeer verheugd: “Bij voorgaande edities kregen wij als organisatie de nodige kritiek uit maatschappelijke hoek. Men dacht namelijk ten onrechte dat onze paling nog op traditionele wijze in een zoutbad werd gedood. Dit was al jaren niet meer het geval, maar bij gebrek aan een algemeen aanvaarde moderne vorm van paling verwerken was dit moeilijk om voor het voetlicht te brengen. Vanuit onze betrokkenheid bij het aloude palingambacht zijn we daarom erg blij dat we dankzij de nieuwe methode kunnen voldoen aan de verwachtingen die de samenleving van ons heeft op het gebied van duurzaamheid, diervriendelijkheid en productkwaliteit."

De machine kwam tot stand na onderzoek dat bestond uit hersen- en hartfilms en gedragsobservaties. Daarmee werden de condities bepaald waarbij bewusteloosheid bij paling onmiddellijk intreedt en in stand blijft tot het dier dood is. Met de nieuwe machine treedt de bewusteloosheid in een seconde in. Ook werd onderzoek gedaan naar de invloed van de verwerkingsmethode op de kwaliteit van het palingvlees.
De Noorse apparatenbouwer SeaSide bouwt de machines. Met de eerste twee machines is inmiddels volop getest. Daaruit is gebleken dat de machines volledig voldoen aan alle vooraf gestelde eisen ten aanzien van diervriendelijkheid, verwerkingsnelheid en vleeskwaliteit. De Stichting DUPAN die zich inzet voor een duurzame palingsector, is blij met de machines en noemt het een sprong voorwaarts.

Future for Eel gaat op in Stichting DUPAN

Voorvechter herstel palingstand draagt stokje over

De Stichting Future for Eel, opgericht in het voorjaar van 2008 brengt haar activiteiten onder bij de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN).

Future for Eel voorzitter Pieter Bak licht het besluit van zijn bestuur toe: “Future for Eel heeft zich vanaf begin 2008 ingezet om de palingstand in Nederland te stimuleren door projecten voor uitzettingen van jonge en volwassen paling te financieren, te begeleiden en te evalueren. Om de doelstellingen van Future for Eel te kunnen realiseren was behalve de steun van LNV ook een sectorbrede samenwerking vereist. Bovendien ondervond Future for Eel, ondanks toezeggingen, onvoldoende steun van NGO’s zoals het Wereld Natuur Fonds en de Stichting Noordzee. Heel jammer, want eigenlijk willen wij allemaal hetzelfde als de natuurorganisaties: een gezonde palingstand in Nederland.”

Nu Stichting DUPAN er in is geslaagd om steun te verwerven van meer dan 80% van de palingsector, vond het bestuur van Future for Eel de tijd rijp om haar taken over te dragen. DUPAN heeft het brede draagvlak dat nodig is om de palingstand in Nederland duurzaam te verbeteren en te beheren. Hoewel Future for Eel niet de gewenste steun kreeg, heeft deze stichting toch veel betekend voor de paling in Nederland. Een van de hoogtepunten van Future for Eel was het naar open zee helpen van enkele duizenden volwassen palingen in december 2008. “Dat was een geweldige actie die dankzij donaties uit de palingsector in zeer korte tijd gerealiseerd kon worden”, aldus Pieter Bak.

Alex Koelewijn, voorzitter van Stichting DUPAN, prijst de initiatiefnemers van Future for Eel. “Al in 2008 dacht men bij Gebr. Kraan na over duurzaamheid. Dat leidde tot de oprichting van Future for Eel.” Pieter Bak vervolgt: ”Het komen tot een duurzaam herstel van de palingstand zoals Future for Eel voorstaat is ook één van de doelstellingen die Stichting DUPAN nastreeft. Juist daarom zijn wij verheugd dat het werk van Future for Eel niet verloren gaat en Stichting DUPAN het voortzet.”

Volgens voorzitter Koelewijn van Stichting DUPAN verdwijnt de paling uit Nederland wanneer de mens de soort geen hulp biedt. “Paling wordt geboren in de oceaan en zwemt vervolgens naar zoet water om op te groeien. Daarna gaat ze weer terug naar open zee om voor nageslacht te zorgen. Het probleem is dat jonge paling Nederland niet in kan en volwassen paling kan er niet uit. We hebben onze kusten waterdicht afgesloten en er zijn geen natuurlijke zoet-zout overgangen meer. Zonder hulp redt de paling het dus niet. Stichting DUPAN heeft daarom het Duurzaam Paling Fonds in het leven geroepen. Door paling te kopen met het logo van dit fonds, draagt de consument bij aan het duurzame beheer van paling in Nederland en blijft de paling bewaard voor generaties na ons.”

Pieter Bak van Future for Eel draagt de zorg voor “de paling” over aan Alex Koelewijn van DUPAN. Deze zal in de haven van IJmuiden aan het zilte nat worden toevertrouwd, om naar de Sargassozee te zwemmen en zich daar voort te planten. (foto: M. Mens)