2/10 Snelst mogelijke herstel van de palingstand

29 Mei 2020

10 Geboden van DUPAN: deel 2 van 10

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt.

Deel 2 van 10: EU-evaluatie aalverordening

De EU-aalverordening No 1100/2007 2007 werd in 2009 ingesteld voor de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van de Europese aalstand. In 2018 heeft de EU opdracht gegeven tot een onafhankelijke evaluatie van de verordening om te rapporteren over de doeltreffendheid ervan. Dat rapport is op maandag 20 april 2020 door de EU gepubliceerd en kan hier volledig worden bekeken.

Er is bewijs dat de aalstand zich begint te herstellen. Dat is goed nieuws. Maar het zou nog beter kunnen, als de lidstaten de afgesproken maatregelen beter zouden uitvoeren en er meer coördinatie tussen die landen zou zijn. Daarbij gaat het vooral om andere maatregelen dan visserij, want die is overal voldoende teruggebracht. Stichting DUPAN geeft in dit artikel aan hoe het volgens haar beter kan.

De aalverordening werkt!

De conclusie van de evaluatie door de Europese Commissie is dat de huidige aalverordening voldoet. Deze zal dan ook niet worden gewijzigd. In de samenvatting van het evaluatierapport staat het volgende:

“Op het eerste gezicht is de vooruitgang sinds 2007 tot aan nu beperkt gebleven. Het herstel van het aalbestand wordt echter gezien als een proces op lange termijn en men gaat er vanuit dat de verordening zowel relevant is als doeltreffend na verloop van tijd. Er zijn opmerkelijke successen geboekt op het gebied van het terugdringen van de visserijsterfte, het verbeteren van de verbindingen tussen rivieren en het verbeteren van de traceerbaarheid van de palingvoorzieningsketen binnen de EU. Hoewel de verordening nog steeds relevant is, moet de uitvoering ervan aanzienlijk worden verbeterd, vooral wanneer het gaat om niet-visserijgerelateerde sterfte die door de mens wordt veroorzaakt.”

Herstel van de natuurlijke migratieroutes van paling nu essentieel
De schade die waterkrachtcentrales en gemalen moet worden teruggedrongen. De weg die palingen afleggen om hun leefgebieden te kunnen bereiken, is vol met obstakels. Lidstaten moeten meer doen om die migratieroutes vrij te maken voor palingen. De jongen moeten onbelemmerd het zoete water kunnen bereiken, de ouderen moeten vrij naar zee kunnen trekken om voor nageslacht te kunnen zorgen.

Snelst mogelijke herstel van de palingstand
De conclusie uit de evaluatie dat de aalverordening doeltreffend is, is in lijn met bevindingen van experts uit de praktijk.  De Sustainable Eel Group rapporteerde in juni 2019 in het Natural History Museum in Londen al over de sterk verbeterde indexcijfers van jonge palingen (glasaal). Het herstel mag misschien langzaam gaan, maar de sneller dan dit gaat gewoon niet. Volgens wetenschappers verloopt de groei van het aantal jonge palingen nu sneller dan de daling in het verleden was. Een belangrijke kanttekening daarbij is, dat dit herstel plaats vindt, ondanks het feit dat een groot deel (meer dan 20%) van de jonge paling illegaal aan de natuur wordt onttrokken en door criminelen naar China wordt gesmokkeld.

De palingsector vond zichzelf opnieuw uit
De palingconsumptie mag vandaag de dag gerust verantwoord worden genoemd. Bij de inwerkingstelling van de verordening heeft de sector alles in het werk gesteld om vangst, kweek, verwerking en handel te verduurzamen. Van alle glasaal die in de golf van Biskaje aankomt (ongeveer 85% van de Europese glasaal), wordt vandaag de dag slechts 4 gebruikt voor consumptiedoeleinden. De visserij op volwassen paling is in Nederland sterk gereduceerd (meer dan 70%). In Frankrijk en Engeland is de visserij op glasaaal sterk beperkt, zowel in tijdsduur als in kilo’s. In Europa wordt gewerkt aan een certificeringssysteem, dat de volledige keten van paling, van visserij tot bord, transparant maakt. Dat systeem kan binnen afzienbare termijn worden ingevoerd en is mogelijk ook een oplossing om de massale smokkel naar China een halt toe te roepen.

Implementatie moet en kán beter!

De aalverordening is in de basis geschikt voor de bescherming van paling, maar schiet te kort als het om de implementatie van de maatregelen gaat. De maatregelen voldoen dus, maar om ze effectief te maken is goed leiderschap en management nodig. Dat zou kunnen via een onafhankelijk orgaan voor beheer, internationale coördinatie en feedback op nationale managementplannen. Een goede vorm zou een aaladviesraad of een ander orgaan zijn. De rol daarvan zou zijn:

·       optreden als het ‘geweten’ van de EU, door te beschikken over de informatie, de autoriteit en de middelen om de voortgang te beoordelen, te adviseren over maatregelen en actief te sturen om de doelstellingen van de verordening te bereiken;

·       prioriteiten stellen binnen het zeer brede pakket aan maatregelen van het aalherstelprogramma;

·       wetenschappelijke informatie van de ICES-aalwerkgroep omzetten in effectieve acties;

·       initiëren en laten uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;

·       verzamelen van relevante monitoringgegevens;

·       afstemmen van beleidsmaatregelen van DG Mare en DG in de Europese Commissie, voor een gezamenlijke en daarmee effectiever beleid voor paling;

·       betrekken van niet-EU-landen die beschikken over belangrijke kennis van paling.

 

Lees ook:

–       Internationale wetenschap ziet herstel van de palingstand

–       De paling wordt geenszins met uitsterven bedreigd

Zeeland, Zuid-Holland en Friesland verwelkomen 580.000 jonge palingen

De natuur in Zuid-Holland en Zeeland is herbevolkt met 376.000 jonge palingen. In Friesland gebeurde vorige week hetzelfde met ruim 207.000 jongkies. Beroepsvissers namen vandaag in Ouddorp aan het Grevelingenmeer de honderdduizenden palinkjes aan boord om ze verspreid over het Grevelingenmeer uit te zetten. De herbevolking met jonge paling is een EU-maatregel en gebeurt in heel Europa, om de palingstand te stimuleren. In Nederland zorgt Stichting DUPAN voor de coördinatie.

In de haven van Ouddorp werden de palinkjes eerst geteld, gewogen en gecontroleerd op gezondheid. De Ouddorpse beroepsvisser Aren Bezuijen meerde zijn kotter OD16 aan in zijn thuishaven. Hij werd bijgestaan door enkele collega-beroepsvissers, om de enorme hoeveelheid jonge paling te helpen uitzetten. Deze grote aantallen jonge palingen zijn mogelijk door de natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten, die vanaf 2011 een duidelijke stijging laat zien (ICES-rapport 2019). Omdat de Europese kusten veelal ondoordringbaar zijn voor jonge palingen, wordt een deel van de paling, zie zich met name in Frankijk massaal ophoopt, in Nederland en andere Europese landen uitgezet.

De jonkies zijn afkomstig uit Nederland, waar ze in een kwekerij enkele maanden apart werden gehouden om aan te sterken. Ze werden echter in de riviermondingen van Frankrijk opgevangen, waar ze aankwamen na een reis via de Golfstroom vanuit de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek). In dat gebied worden alle Europese palingen geboren.

De herbevolking van het Grevelingenmeer en de Friese Boezem vormt het sluitstuk van de palinguitzet in 2020. In Nederland werden dit jaar in totaal rond de 3,5 miljoen jonge palingen uitgezet. Met deze aantallen zitten veel gebieden aan de maximale hoeveelheid; meer paling kan daar niet leven. De gebieden voor herbevolking zijn geselecteerd door de overheid. Wanneer de jongen tot volwassen palingen – zogenaamde schieralen – zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden onbelemmerd naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij

Projectpartners
Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Voor de aankoop van de glasaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN.

207.000 jonge palingen uitgezet in Friese natuur

20 mei 2020 – Gisteren is de Friese natuur herbevolkt met 207.000 jonge palingen. Friese beroepsvissers verzamelden zich in Reduzum, om de vrachtwagen met honderdduizenden palinkjes uit te laden en te verspreiden over heel Friesland. De herbevolking met jonge paling is een EU-maatregel en gebeurt in heel Europa, om de palingstand te stimuleren. In Nederland zorgt Stichting DUPAN voor de coördinatie.

In Reduzum zijn de palinkjes eerst geteld, gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. Vervolgens werden ze verdeeld onder de beroepsvissers, die ze verspreid over Friesland hebben uitgezet. De uitzet van deze grote hoeveelheden jonge palingen is mogelijk geworden door de natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten, die vanaf 2011 een duidelijke stijging laat zien (ICES-rapport 2019). Omdat de Europese kusten veelal ondoordringbaar zijn voor jonge palingen, wordt een deel van de paling, zie zich met name in Frankijk massaal ophoopt, in Nederland en andere Europese landen uitgezet.

In Nederland worden dit voorjaar rond de 3,5 miljoen jonge palingen uitgezet. Bij deze aantallen wordt in veel gebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt; meer paling kan daar niet leven. De gebieden voor herbevolking zijn geselecteerd door de overheid. Wanneer de jongen tot volwassen palingen – zogenaamde schieralen – zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden onbelemmerd naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

De jonkies zijn afkomstig uit Nederland, waar ze in een kwekerij enkele maanden apart werden gehouden om aan te sterken. Ze werden echter in de riviermondingen van Frankrijk opgevangen, waar ze aankwamen na een reis via de Golfstroom vanuit de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek). In dat gebied worden alle Europese palingen geboren.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Projectpartners
Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Voor de aankoop van de glasaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN.


Vrachtwagen vol pootaal.


Friesche visser Freerk Visserman had op zoveel paling niet gerekend.


Goede controle voorafgaand aan de uitzet.


Pootaal van prachtige, levendige kwaliteit.


Beroepsvisser Paul Boersma telt een monster pootaal.


Beroepsvisser Ale de Jager herbevolkt het water bij Reduzum.

1/10 Wees zuinig op EU aalmanagement 

De 10 geboden van DUPAN: deel 1 van 10

20 Mei 2020

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt.

Wees zuinig op het Europese aalmanagement 

1.    De Europese Aalregulering 1100/2007 heeft veel in zich voor aalherstel en goed aalbeheer. Als lidstaten het volledig naleven, zal het herstel nóg sneller plaatsvinden. De Aalregulering is goed, maar kan op punten worden verbeterd.

2.    De levenscyclus van aal is door de mens verstoord. De Aalregulering biedt maar een halve reparatie: wel zoetwater herbevolken met glasaal, maar geen schieraal terug naar zee.

3.    De Aalregulering zou lidstaten moeten verplichten de migratieroutes van aal te herstellen.

4.    Voor een goede Aalregulering moeten we uitgaan van de draagkracht van een bepaald watergebied: hoeveel aal kan daar feitelijk leven.

5.    Goed beheer betekent kleinschalige visserij, naar draagkracht van het water.

6.    De 30% visserij die nu nog over is kan, mits goed beheerd, bijdragen aan monitoring, herbevolking, Paling Over De Dijk en daarmee aan natuurherstel.

7.    25% van de jaarlijkse aanwas verdwijnt! Stop de steeds groter wordende glasaal-plundering door de Chinezen.

8.    De eindbestemming: een goede aalstand die verantwoord wordt beheerd door beperkte, gecontroleerde en transparante benutting, binnen de grenzen van de natuurlijke draagkracht.

9.    Verantwoord beheer vereist niet alleen samenwerking tussen alle vormen van visserij: beroep én sport, maar vooral ook samen met natuurorganisaties en milieuorganisaties.

10. De Aalregulering: laten we er zuinig op zijn en niet het kind met het badwater wegspoelen.