Sportvisserij Duitsland (DAFV) vreest dat negatieve effecten zullen overheersen

https://dafv.de/projekte/europaarbeit/item/504-ices-empfiehlt-pauschales-europaweites-fangverbot-fuer-den-europaeischen-aal

In het vangstadvies voor de Europese aal, gepubliceerd op 4 november 2021, roept de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) expliciet op tot opschorting van alle palingvisserij in 2022. Dit advies heeft betrekking op de beroeps- en recreatievisserij en omvat ook de visserij op glasaal voor herbevolking en aquacultuur.

Sportvisserij Duitsland (DAFV) vreest dat negatieve effecten zullen overheersen

Sinds 2017 heeft de DAFV herhaaldelijk gewaarschuwd dat een algemene, Europa-brede visserijstop het Europese palingbestand niet zal helpen. Vanuit het oogpunt van de DAFV zijn vooral de volgende negatieve effecten het gevolg van zo’n Europa-brede visserijstop:

  • Vissers en hengelaars zijn de “ogen en oren” van het water. Als dit controlemechanisme verdwijnt in combinatie met de algemene consumptie van palingproducten, valt te vrezen dat we de maatschappelijke aandacht voor en bewustwording van het palingprobleem volledig uit het oog verliezen.
  • Duitse hengelaars en de Europese commerciële palingsector (visserij, aquacultuur, verwerking, handel) steunen al jaren actief maatregelen die bijdragen aan het herstel van de Europese palingpopulatie. Een einde aan de palingvisserij betekent ook het einde van al deze maatregelen zoals uitzet, paling over de dijk, onderzoekfinanciering, herstel van de waterkwaliteit, het wegnemen van belemmeringen voor migratie en de daaruit voortvloeiende toename van leefgebied.
  • De glasaalstroperij aan de Europese Atlantische kusten en de daaropvolgende illegale export naar Azië zijn te lucratief om tegengehouden te kunnen worden met een visserijverbod.
  • De vrees bestaat dat ongecontroleerde stroperij hoogtij zal vieren door het ontbreken van recreatieve en professionele visserij en dat de gevolgen veel erger zullen zijn dan een verantwoorde en goed gecontroleerde markt die in overeenstemming is met de EU-palingverordening.

De effecten van algemene vangstverboden worden vaak onvoldoende onderzocht

Het is betreurenswaardig dat algemene visserijverboden door veel belangengroepen worden beschouwd als een zogenaamd gemakkelijk te implementeren en effectief middel. Onderzoek naar en bewijs van reële, ecologische en sociaal-economische effecten zijn meestal niet beschikbaar.

De redenen voor het wijzigen van de ICES-aanbeveling zijn onbegrijpelijk

De afgelopen 10 jaar heeft ICES altijd opgeroepen om ALLE door de mens veroorzaakte effecten op de palingpopulatie zoveel mogelijk te verminderen. Hier werd waterkracht uitdrukkelijk genoemd als een belangrijke risicofactor (bijv. ICES, 2020). Het huidige vangstadvies stelt alleen dat alle andere door de mens veroorzaakte sterftecijfers voor paling waar mogelijk moeten worden geminimaliseerd. Vanuit het oogpunt van de DAFV geeft deze vage generalisatie een verkeerd signaal af aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de hoge palingsterfte door waterkrachtturbines en het verlies van leefgebied voor paling door waterbouwwerken (dammen, dijken, sluizen, etc.).

Al in 2019 erkende de ICES dat de achteruitgang van de bestanden na de invoering van de EU-palingverordening in 2007 sinds 2011 is gestopt. Aanwijzingen voor verhoogde visserijsterfte, die plotselinge een vangststop rechtvaardigen, zijn niet te vinden in het nieuwe vangstadvies van de ICES. Het plotselinge gewijzigde gezichtspunt van het ICES-advies is dan ook onbegrijpelijk voor de DAFV.

Wat is de volgende stap?

De verwachting is dat de EU-ministers van Visserij tijdens hun bijeenkomst medio december zullen onderhandelen over hoe verder te gaan met de vangstmogelijkheden voor Europese aal in 2022. Het ICES-advies maakt deel uit van de onderhandelingen en kan een rol spelen bij de besluitvorming. De uitkomst van deze onderhandelingen licht vooralsnog volledig open.

Reactie DUPAN op ICES/ Acom advies Europese paling

Organisaties die zich inspannen voor de verbetering van de palingstand, zijn verbaasd over het afgelopen uitgebrachte voorstel van ICES, de internationale raad voor de exploitatie van de zee, om de visserij op paling stop te zetten. Volgens Stichting DUPAN is het juist aan de visserij te danken dat de palingstand de afgelopen 10 jaar licht is toegenomen. Het ICES-advies bevat volgens DUPAN een flink aantal onjuiste uitgangspunten.

“Het lijkt erop dat ICES het spoor volledig bijster is”, zegt Alex Koelewijn van Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN). Nadat Dr. Willem Dekker in de 80-er jaren de noodklok luidde, werd de Europese Aalverordening ingevoerd om de palingstand vooruit te helpen. Afgelopen jaar is deze verordening door de Europese Commissie geëvalueerd en vanwege de vooruitgang, bestempeld als “fit for purpose”. Het is dan ook onbegrijpelijk dat ICES dit advies uitbrengt. Het gevaar is dat jonge paling Europa niet meer in komt, volwassen paling massaal sterft in gemalen en stropers het water leegroven.

Jonge paling neemt juist toe

Jonge paling wordt op de oceaan geboren. 85% van alle jonge paling komt via de Franse kusten Europa binnen. De hoeveelheid jonge paling die daar de rivieren probeert binnen te trekken, neemt al sinds 2011 toe. De Franse wetenschap adviseert dit jaar dan juist ook om het vangstquotum van deze zogenoemde glasaal te verhogen.

Uitzet van jonge paling uit voorzorg

60% van de glasaal (zo’n 30 miljoen stuks) die in Frankrijk volgens het wetenschappelijk vastgestelde quotum wordt gevangen, wordt elders in Europa in de natuur uitgezet. Er is weliswaar onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat dit de natuurlijke populatie verbetert, maar verschillende onderzoeken wijzen daar wel degelijk op.
Bovendien weet slechts 10% van de 440 ton glasaal (=1,5 miljard jonge palingen) zelfstandig de rivieren op te trekken en het leefgebied te bereiken. De rest sterft voor de kust, die potdicht zit. Daarom wordt een deel van de glasaal door beroepsvissers langs de kustbarrières geholpen en in de natuur uitgezet.

Ook in Nederland hulp visserijsector noodzakelijk

Nederland staat vol met dijken, gemalen en sluizen, maar ook waterkrachtcentrales. Deze barrières veroorzaken veel sterfte onder de palingpopulatie en belemmeren de vrije doortocht van palingen die terug naar zee willen om te paaien. Nederlandse beroepsvissers helpen geslachtsrijpe palingen langs deze barrières, zodat ze vrijuit naar zee kunnen trekken. Diezelfde vissers zorgen voor herbevolking met jonge paling in slecht bereikbare zoetwatergebieden.

Stroperij zo goed als lamgelegd

Door de invoering van de SEG Standard met zijn strenge controles, is de stroperij op glasaal, die in China duizenden euro’s per kilo waard is, zo goed als lamgelegd. De omvang van deze illegale visserij was in de afgelopen jaren vijfmaal zo groot als de legale visserij. De consequentie van de door ICES voorgestelde visserijstop, is dat stroperij en illegale handel opnieuw hoogtij zullen vieren.

DUPAN stelt vast dat het ICES-advies de klok minstens twintig jaar terugzet. Zij staat niet alleen in haar opvatting, dat het nieuwe ICES-advies contraproductief zal zijn. De Sustainable Eel Group, de Europese organisatie van wetenschappers, NGO’s en de beroepssector heeft het ICES-advies inmiddels krachtig van de hand gewezen.

Over Stichting DUPAN

DUPAN is het samenwerkingsverband van palingkwekers (NeVeVi), palingvissers (netVISwerk) en palinghandelaren (NeVePaling) om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting met dit fonds in het over de dijk naar zee helpen van volwassen palingen en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Voor meer informatie:
Meer informatie over dit bericht: Stichting DUPAN, Norbert Jeronimus, 06 539 539 59, njeronimus@dupan.nl

Waarom de sector zich niet kan vinden in het palingdebat van Good Fish

De sector voelt zich overvallen door de uitnodiging van Good Fish voor een palingdebat. DUPAN was niet op de hoogte van de organisatie van het debat en werd niet betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding ervan. Zij kan zich niet vinden in de gekozen debatvorm en wil, opdat een inhoudelijk sterk debat gevoerd kan worden, eerst nader in gesprek met Good Fish.

Sinds de invoering van het Europese aalbeleid in 2009, waarbij maatregelen zijn ingesteld voor natuurbeheer en visserijbeperking, is er discussie over de effectiviteit ervan. Daarbij liggen de meningen over de manier waarop de palingstand het best kan worden beheerd ver uiteen. Sommige partijen nemen daarbij extreme standpunten in. Aan het ene uiterste roepen partijen als ICES, WNF en GoodFish op om de visserij te stoppen. Aan het andere uiterste bevinden zich individuen die juist voor het loslaten van veel maatregelen zijn.

Stichting DUPAN plaatst zich met haar “people-planet-prosperity-benadering” bewust links van het midden. Zij is van mening dat er een balans moet zijn tussen effectief natuurbeheer en een goed beheerde, beperkte exploitatie, gericht op een gezonde palingpopulatie. Daarmee schaart zij zich achter het overheidsbeleid, dat bij de laatste evaluatie door de Europese Commissie als “fit for purpose” werd bestempeld.

In het verleden hebben de sector en Good Fish geprobeerd om tot een gezamenlijke visie over de juiste aanpak van het aalbeleid te komen. Tot een vergelijk heeft dat nog niet geleid. Het voorgestelde debat komt dan ook te vroeg. DUPAN is van mening dat je in een “snelkookpan- sessie” van drie kwartier een al 10 jaar durend debat niet kunt beslechten. Het risico van polarisatie ligt dan op de loer, terwijl partijen met elkaar juist de verdieping moeten zoeken.

Paling komt overal in Europa voor en ondervindt in heel Europa gelijksoortige problemen. Terwijl de visserijinspanning onder het huidige beleid inmiddels sterk is teruggebracht, is er nog te weinig gedaan aan effectief natuurbeheer. Dat dit niet lokaal, maar op Europees niveau moet worden opgelost, behoeft geen betoog. Toch worden extreme standpunten vaak vanuit een lokaal perspectief bekeken. Natuurorganisaties zien in Nederland weinig vooruitgang in de hoeveelheid jonge paling. Elders in Europa ziet men die aanwas juist wel. Terwijl eerder genoemde partijen roepen om een visserijstop, pleiten wetenschappers in Frankrijk, waar het gros van de jonge paling zit, juist voor een verruiming van het visserijquotum vanwege de daar al 10 jaar stijgende hoeveelheden.

DUPAN kiest voor een gezamenlijke, internationale aanpak. Op dit moment wordt er vanuit Brussel een stevige inzet gepleegd om een verantwoord gebruik van de palingstand te certificeren. Internationale wetenschappers en NGO’s, en onafhankelijke certificeerders werken samen met de Europese palingsector om dit binnen afzienbare termijn tot stand te brengen. Daarna kunnen restaurants en winkels in Europa zelf bepalen of zij gecertificeerde paling in hun aanbod opnemen.