JournAAL

NULL

Oproep aan EU-lidstaten: Verminder sterfte palingen door kust- en waterbarrières

In een deze week verschenen rapport adviseert de Europese Commissie de raad en het parlement van de Europese Unie om meer milieu- en omgevingsmaatregelen te nemen om het herstel van de palingstand in Europa verder te bevorderen.

Het rapport geeft aan dat verschillende Europese lidstaten niet voortvarend genoeg zijn geweest bij de invoering van maatregelen, zoals zij die hebben afgesproken in hun respectievelijke nationale aalbeheerplannen. Op het gebied van visserijbeperking is dat volgens het rapport inmiddels wel gebeurd en de effecten daarvan moeten verder worden gemonitord. Het rapport vervolgt ermee dat er meer aandacht geschonken moet worden aan – niet visserij gerelateerde – oorzaken die sterfte bij palingen veroorzaken. Daarbij wordt verwezen naar waterkrachtcentrales en gemalen, afname en degradatie (vermindering van de biologische draagkracht) van leefgebieden, vervuiling en verspreiding van ziekten en parasieten. In het rapport staat dat er, in de meeste lidstaten, aan deze oorzaken te beperkt aandacht is besteed.

Het rapport gaat verder in op de moeizame vaststelling van de omvang van de totale aalpopulatie. In de conclusie wordt aangegeven dat er een dringende behoefte is aan robuuste berekeningen en betere indicatoren voor het meten van de hoeveelheid palingen.

Andrew Kerr, voorzitter van de Sustainable Eel Group in Londen zei “Van de enorme stijging van de glasaalaankomsten in Europa in de afgelopen drie jaar, heeft de natuur onvoldoende kunnen profiteren omdat de meerderheid van de intrekmogelijkheden voor de jonge palingen totaal geblokkeerd is. Om het herstel van de palingstand te bevorderen, zijn in Europa in 2014 zo’n 90 miljoen jonge palingen langs de migratie-barrières geholpen. Dat is natuurlijk prima zolang als dit nog nodig is, maar uiteindelijk willen we dat palingen zelf deze barrières kunnen passeren.”

Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN zegt: “Dat Europa de levenscyclus van paling wil herstellen door de barrières tussen zoet en zout water op te lossen, is lovenswaardig. Daarnaast willen we dat er snel een doordacht systeem wordt ingevoerd voor duurzaam beheerde visserij. Van het inschatten van de omvang van het bestand moeten we snel af. DUPAN is dan ook blij dat er in het rapport om meer betrouwbare gegevens wordt gevraagd over de hoeveelheid paling die Europa rijk is.”

Het rapport van de Commissie kunt u hier downloaden

Onderzoek naar jonge palingen bij afgesloten kust

Aan de kust bij Den Oever zijn dit voorjaar zo’n 400.000 jonge palingen gevangen. 365.000 werden er over de kustbarrière in het binnenwater gezet, waar ze opgroeien. 35.000 jonge palingen werden gemerkt en weer teruggeplaatst. Onderzocht is of de palinkjes zelfstandig langs de kustbarrière kunnen komen.

Aangenomen wordt dat de palingstand laag is, omdat de jonge paling, ook wel glasaal genoemd, niet zelfstandig het zoete binnenwater kan bereiken. Daarom worden – als onderdeel van het Europese Aalbeheerplan – miljoenen glasalen voor de kusten van Frankrijk en Engeland gevangen en overal in Europa uitgezet. In Nederland is de vangst van glasaal niet toegestaan. De afgelopen vier jaar is er sprake van een sterke stijging van de hoeveelheid glasaal aan de kusten. Daarom is nu onderzocht of er ook in Nederland glasaal gevangen kan worden om deze in het binnenwater weer uit te zetten.

Tussen 24 maart en 2 juni werd bij den Oever door Visserij Service Nederland op glasaal gevist, onder toeziend oog van de controleurs van Hengelsportvereniging Hollands Kroon.  Na elke lichting van de netten werd de gevangen glasaal gewogen, geteld en direct  uitgezet in het binnenwater. Imares, het visserijinstituut van de universiteit van Wageningen, onderzocht in hoeverre de glasaaltjes in staat zijn de gesloten kust te passeren. Daaruit bleek dat slechts een gering gedeelte van de gemerkte glasaaltjes verder langs de kust, via de Stevinsluis het zoete water wist binnen te komen. DUPAN pleit er daarom voor om de glasaaltjes overal in Nederland te vangen en over te zetten.

Over 10 – 15 jaar, als de glasaaltjes tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, zullen ze naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen. DUPAN hoopt dat tegen die tijd de kustbarrières zijn aangepast, zodat de palingen er zelfstandig langs kunnen.

Het onderzoek werd gefinancierd uit het Duurzaam Paling Fonds en gecoördineerd door Stichting DUPAN.