Engelse Sustainable Eel Group komt met duurzaamheidslabel voor glasaal

Donderdag 19 mei werd in Londen het duurzaamheidscertificaat voor jonge paling geïntroduceerd door de Engelse Sustainable Eel Group. Deze Sustainable Eel Standard (SES) zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de oplossing van de afgenomen palingstand in Europa.

De SES-certificering is speciaal ontwikkeld voor paling. Voor deze vissoort is geen MSC-certificering mogelijk, omdat MSC zich richt op de duurzaamheid van zeevis. De SES-certificering voor paling hanteert andere, maar gelijksoortige criteria. De standaard werd ontwikkeld in samenwerking met een groep Engelse wetenschappers en milieuorganisaties als de Environment Agency en de Association of Rivers Trust. De criteria in de SES voldoen volledig aan het Europees Aal Herstelplan.

De SES bevat afspraken over onder andere visserijmethoden van glasaal, waarmee sterfte van paling en bijvangst sterk wordt gereduceerd. Daarnaast worden eisen gesteld aan de palingpopulatie in het vangstgebied en de bedrijfsvoering van het visserijbedrijf. Bedrijven die voor een SES-certificaat in aanmerking willen komen, worden onderworpen aan een strenge keuring door een onafhankelijk instituut. Inmiddels zijn in Europa een viertal bedrijven die zich bezig houden met visserij en verwerking van paling, SES-gecertificeerd.
 

SEG-voorzitter van de Endrew Kerr (l) reikt de eerste certificaten uit aan Engelse en Franse glasaalvissers.

Met deze nieuwe standaard voor duurzame palingvangst wordt opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar een gezonde palingpopulatie in Europa. Er is echter, naast een verduurzaming van de visserijmethodes, nog veel te doen. Bijvoorbeeld de aanpak van het gebrek aan goede migratiemogelijkheden voor paling door de aanwezigheid vele sluizen en gemalen.

Dupan blijft zich dan ook onverminderd inzetten voor herstelmaatregelen in Nederland, door de uitzet van miljoenen jonge palingen. Daarnaast overlegt Dupan met overheid en organisaties over beheer van het leefgebied en financiering van onderzoek naar effectieve methoden voor herstel.

Bekijk hier een vertaling van de Engelse berichtgeving

Half miljoen jonge palingen uitgezet

Half miljoen jonge palingen uitgezet

Op 27 april zijn door palingvissers een half miljoen glasaaltjes uitgezet in de Randmeren vanuit Harderwijk. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren.

Naar schatting een half miljoen glasaaltjes worden uitgezet in het kader van het meerjarige project `Nederlands Operationeel Programma Perspectief voor een duurzame visserij'. Op 27 april is voor EUR 75.000 aan glasaal – dit betreft in totaal zo'n 500.000 glasaaltjes – te water gelaten in de Veluwe Randmeren.

Met de uitzet van de jonge paling wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren. Voorwaarde voor de uitzet is wel dat de uitgezette vissen op kunnen groeien in een gezonde omgeving en, wanneer ze uiteindelijk tot volwassen dieren (de zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, vrij kunnen uitzwemmen naar de in de Sargasso Zee gelegen paaigronden om voor nageslacht te zorgen.

De Nederlandse overheid heeft voor het project een bedrag van EUR 1,5 mln. beschikbaar gesteld voor het uitzetten van jonge paling. In de periode van 2010 – 2013 is hiervoor elk jaar EUR 375.000 beschikbaar. Behalve glasaal wordt later dit jaar in ons land nog een hoeveelheid pootaal (paling) uitgezet.

De beroepsvissers Henk Timmer en Meindert Klaassen voeren vandaag met hun boten (de HK 3 respectievelijk HK 61) uit om de jonge palingen uit te zetten. De vissers stellen hun gebied ter beschikking en richten hun visserij zodanig in dat zij geen voordeel maar ook geen economisch nadeel ondervinden van de uitzet van de glasaal en geven op deze wijze hun bijdrage aan de palingpopulatie.

Onlangs heeft het Productschap Vis voor de eerste keer een Europese aanbesteding gedaan voor de aankoop van glasaal. De aaluitzet vindt plaats in het kader van het herstelproject `Uitzet glas- en pootaal 2010' dat door het Productschap Vis wordt geleid. Het herstelproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EL&I in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma `Perspectief voor een duurzame visserij'. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds.

Eerste compacte verwerkingsmachine in gebruik genomen

Bij palingkwekerij en -rokerij De Rijpelaal in Helmond is op 1 mei de eerste compacte, diervriendelijke verwerkingsmachine in gebruik genomen. Met de nieuwe machine treedt de bewusteloosheid van de paling binnen een seconde in, waarna hij het bewerkingsproces doorgaat. De machine is een compacte versie van het apparaat dat in februari in Enkhuizen in gebruik werd gesteld door top-ambtenaar M. Kool van het ministerie van EL&I.

Johan Meulendijks (l) geeft bezoekers tijdens de open dag op 1 mei uitleg over de 'eelstunner'.
Foto Eindhovens Dagblad


De stichting DUPAN verwacht dat paling in heel Nederland binnen enkele jaren volgens deze methode kan worden verwerkt. William Swinkels van de stichting DUPAN is verheugd met de ingebruikname: “Voor de stichting DUPAN is deze machine weer een mijlpaal in ons streven naar een duurzame palingsector. Deze machine markeert het nieuwe denken en de focus op innovatie die eind 2009 binnen de gehele sector in gang is gezet. Onze stichting zet zich in voor verspreiding van deze nieuwe technologie binnen de verwerkende bedrijven in de sector.Deze compacte machine stelt ook kleinere verwerkingsbedrijven in staat op geheel verantwoorde wijze paling te verwerken.  ”

In 2007 hebben de bedrijven Nijvis, Klooster en Rijpelaal aan Imares en Livestock Research gevraagd het probleem van palingverwerking definitief op te lossen. In samenwerking met de onderzoeksinstellingen is de machine de afgelopen jaren ontwikkeld, met subsidie van het ministerie van EL&I.

De machine kwam tot stand na wetenschappelijk onderzoek dat bestond uit hersen- en hartfilms en gedragsobservaties. Daarmee werden de condities bepaald waarbij bewusteloosheid bij paling onmiddellijk intreedt en in stand blijft tot het dier dood is. De machine voldoet volledig aan alle eisen ten aanzien van diervriendelijkheid.