Friese vissers zetten 700 puberende palingen over de dijk

Friese vissers zetten zaterdag 21 oktober 700 geslachtsrijpe palingen van gemiddeld een kilo per stuk, over de dijk bij Harlingen. Afgelopen week zetten de vissers al 300 kilo richting zee. De palingen, in totaal 1.000 kilo, kwamen uit hun vangstquotum. De Friese vissers geven daarmee een extra impuls aan de verbetering van de palingstand in Nederland.

Palingen trekken in het najaar richting zee, maar worden belemmerd door gemalen. Beroepsvissers vangen daarom in de maanden september tot en met november geslachtsrijpe palingen vlak voor die gemalen weg en zetten ze achter de waterbarrières weer uit, zodat ze kunnen ontsnappen naar open zee. In de oceaan krijgen palingen jongen, die uiteindelijk weer naar Europa en Nederland komen.

Gebruikers en beheerders van binnenwateren, zoals beroepsvissers, sportvissers, waterschappen, elektriciteits- en watermaatschappijen, natuurorganisaties, provincies, zijn bezorgd over de lage palingstand. Tot dat de waterbarrières zijn aangepast en de palingen er zelf weer langs kunnen, geven zij met het DUPAN-project "Paling Over De Dijk" een belangrijke stimulans aan de palingstand.

Samenwerkende organisaties

In dit project werkt de Stichting DUPAN samen met:

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waternet

Wetterskyp Fryslân

Hengelsportvereniging Hollands Kroon

Sportvisserij Zuidwest-Nederland

Sportvisserij Friesland

NUON

Waterbedrijf Evides

Rijkswaterstaat

Ministerie van EZ

 

Paling Over De Dijk vindt in 2017 plaats in de provincies: Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zeeland

SEG bepleit oprichting internationale instantie voor palingbeheer

Op 9 en 10 oktober vergaderen de EU ministers van visserij over een voorstel van de Europese Commissie voor een verbod op palingvisserij in de Oostzee. Het betreft een noodmaatregel, omdat de EU-Palingverordening uit 2007 als mislukt wordt beschouwd: de gestelde doelen zijn niet behaald en de benodigde bescherming niet bereikt. De Sustainable Eel Group (SEG) is er echter van overtuigd dat deze maatregel niet effectief is en roept daarentegen op tot een veel bredere aanpak om de palingstand te verbeteren.

SEG is een Europese NGO met als missie een versneld herstel van de palingstand. Zij doet nu een oproep aan de EU om deze impasse te doorbreken. Een verbod op visserij in bepaalde gebieden is geen langetermijnoplossing voor het effectief beheren van de palingstand op internationaal niveau. Er zijn vele factoren die meespelen in de afgenomen palingstand: verlies van leefgebied, vervuiling, obstakels in migratieroutes (door watermanagement zoals kustbescherming, gemalen), waterkrachtcentrales en overbevissing. Een complex probleem dat niet kan worden opgelost met regionale noodmaatregelen die enkel op de visserij van toepassing zijn. SEG is ervan overtuigd dat een volledige evaluatie van de Aalverordening noodzakelijk is.

In de afgelopen 60 jaar is de palingstand in heel Europa drastisch gedaald. De Europese aal is zowel op cultureel, ecologisch en economisch gebied een erg belangrijke diersoort en dient daarom goed beschermd te worden. In heel Europa en Noord-Afrika bestaat een palingcultuur. De verwerking en verkoop van paling is van grote waarde en de totale werkgelegenheid omvat duizenden banen. SEG schat de totale waarde op ongeveer 750 miljoen euro per jaar.

In 2003, tijdens de voorbereidingen van de Aalverordening 2007, verscheen er een publicatie van de Commissie[1], met daarin een discussie over het opsplitsen van verantwoordelijkheden voor het beheren van de palingstand tussen de EU en de lidstaten. De Commissie overwoog onder andere de “mogelijkheid voor het ontwikkelen van een bestuursorgaan” voor het coördineren en arrangeren van nationale en internationale beschermende maatregelen. Tot op heden is zo’n managementorganisatie nooit opgericht. Met als resultaat dat nationale beschermingsmaatregelen ongecoördineerd worden doorgevoerd en ineffectief blijken.

SEG gelooft dat stapsgewijze veranderingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de paling effectief wordt beschermd en duurzaam wordt benut, in de vorm van het oprichten van een internationale organisatie zoals besproken in 2003, om zo doelmatige en effectieve bescherming te coördineren en stimuleren, zodat duurzame visserij mogelijk wordt en er een betrouwbaar beheersysteem komt voor het herstel van de palingstand.