Duizenden jonge palingen voor Kampen en Zwartewaterland

Op Zaterdag 14 mei zijn in de gemeenten Kampen en Zwartewaterland zo’n 15.000 jonge palingen uitgezet in het Ganzendiep, de IJssel en het Zwartewater. Dit gebeurde op initiatief van peurvereniging KIJG. Traditioneel organiseert KIJG dit natuurproject in samenwerking met
De Stadserven Kampereiland e.o., de gemeenten Kampen en Zwartewaterland en Stichting DUPAN. Met deze uitzet van jonge palingen wordt op geheel vrijwillige basis bijgedragen aan het herstel van de palingstand in Nederland.

Burgemeester Sander de Rouwe van Kampen en burgemeester Eddy Bilder en wethouder Maarten Slingerland van Zwartewaterland, hielpen bij het uitzetten van de jonge palingen. Gemeenten, provincie en De Stadserven, staan achter deze vorm van natuurbeheer, waarbij wordt bijgedragen aan de natuur, maar ook aan de instandhouding van een mooie culturele traditie. De uitzetdag van peurvereniging KIJG werd dit jaar voor de dertiende maal georganiseerd.

De peurvereniging bracht via haar leden geld bijeen voor de aankoop van de jonge visjes. Stichting DUPAN heeft via het Eel Stewardship Fund® het totale bedrag verdubbeld tot 6.000 euro. KIJG en DUPAN dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. De hoeveelheid paling die KIJG uitzet, is dan ook vele malen groter dan er door de 40 actieve leden van de peurvereniging op jaarbasis wordt gevangen.

De paling kan vanuit het uitzetgebied – als ze eenmaal volwassen is – naar het IJsselmeer zwemmen en van daaruit, naar zee op weg naar de paaigronden in de Sargassozee. Zo zal een deel van de uitgezette paling zeker zorgen voor nieuwe jonge paling in Europa.

Op Schiphol in beslaggenomen palinkjes weer vrijgelaten

De afgelopen week op Schiphol in beslag genomen palinkjes – zogenaamde glasalen – zijn vrijdag weer vrijgelaten in de natuur. De douane nam op de luchthaven 100 kilo glasaal, die drie Maleisiërs naar Azië probeerden te smokkelen, in beslag. Experts van Stichting DUPAN ontfermden zich in samenwerking met de NVWA over de 300.000 jonge palingen en hebben ze weer vrijgelaten in de Randmeren, in de omgeving van Harderwijk.

Alex Koelewijn van DUPAN licht toe: “Het was zaak de glasaal zo snel mogelijk weer vrij te laten. Nadat was vastgesteld dat het inderdaad om Europese glasaal ging, hebben we onze specialisten direct aan het werk gezet om zoveel mogelijk palinkjes een overlevingskans te bieden.”

De smokkel van glasaal, jonge paling, is ’s werelds grootste wildlife crime. Jaarlijks halen koeriers uit Azië ze weg uit Europa. Om de palingstand in Europa te beschermen staat paling echter op de Cites-lijst Appendix II en is export buiten de EU streng verboden. Stichting DUPAN zet zich in internationaal verband, samen met de Sustainable Eel Group, sinds 2016 in om deze smokkel te voorkomen.

Koelewijn: “Helemaal uitbannen lukt niet, zo denken wij. Op de Chinese markt wordt voor deze glasaal vijf- tot tienmaal zoveel geboden als in Europa. Daar worden ze opgekweekt tot palingen voor consumptie. En dat is kwalijk, want het Europese quotum bestaat niet voor niets. De hoeveelheid paling die wij in Europa mogen consumeren is streng gereguleerd, om de paling te beschermen. Daarom moet er alles worden gedaan om smokkel naar Azië tegen te houden. Goed dat alerte douanebeambten op Schiphol de smokkelaars betrapten.”

Sinds 2019 is de douane in de EU extra oplettend en worden regelmatig smokkelbendes opgerold. Daarnaast werkt een groot deel van de Europese sector inmiddels met een gecertificeerde standaard voor een ‘chain of custody’, waarmee legaal gekochte glasaal overal traceerbaar is. Dat heeft ertoe geleid dat de smokkel in de afgelopen jaren sterk is teruggedrongen.


De glasaaltjes worden overgezet op de boot.

glasaal uitzetten
De glasaaltjes worden uitgezet in hun nieuwe leefgebied.

Uitzetten miljoenen jonge palingen helpt de natuur

Ouddorp, 15 maart 2022 – Zuid-Holland, Zeeland en Friesland kregen er vandaag miljoenen jonge palingen bij; in totaal 2,35 miljoen. Het uitzetten van jonge palingen is sinds 2010 een maatregel binnen het Europese en Nederlandse aalbeheer, om de palingstand te vergroten. De lichte stijging van het aantal jonge palingen in Europa is een teken dat de maatregel effect heeft.

In tegenstelling tot wat door sommige milieubewegingen wordt beweerd, stijgt de hoeveelheid glasaal die jaarlijks terugkeert aan de Europese kusten sinds 2011. Het is een lichte, maar wetenschappelijk aangetoonde stijging (bron ICES). Hoe dan ook, het aalbeheer in de EU heeft ervoor gezorgd dat de achteruitgang van de hoeveelheid glasaal is gestopt en weer opklimt. Door glasaal uit te zetten, wordt de palingstand vergroot, krijgen meer palingen de kans om op te groeien en geslachtsrijp te worden, om uiteindelijk voor meer jongen te zorgen. Het is nog een lange weg terug tot de palingstand voldoende hersteld is. Door goed beheer van natuur en visserij, én door het herstellen van de natuurlijke routes voor intrek van jonge paling, is er goede hoop dat de huidige stijging zich voortzet.

De jonge palingen, ook wel glasaal genoemd vanwege hun volledig doorzichtige lijfje, zijn afkomstig uit de riviermondingen in Frankrijk, maar geboren voor de Mexicaanse kust, in de Sargassozee. Ze zijn door de golfstroom meegevoerd naar de Europese kusten, van waar ze proberen ze via de rivieren het zoete water in te trekken. De kustbeschermingen belemmeren dat echter. Ieder jaar stellen wetenschappers daarom een beperkt quotum vast, voor de hoeveelheid glasaal die mag worden opgevangen en uitgezet, om bij te dragen aan de groei van de palingstand.

Er is in totaal rond de 790 kilo glasaal uitgezet. Dat zijn ongeveer 2,35 miljoen stuks jonge palingen. Dit voorjaar worden er nog op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden, die voor herbevolking zijn geschikt. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee weer voor nageslacht te zorgen.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EMVAF).

Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij

 

Randmeren zijn miljoenen palingen rijker


Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij

In Randmeren zijn woensdag 3 maart 2,5 miljoen jonge palingen uitgezet. De glasaaltjes kwamen per vrachtwagen uit Frankrijk aan. Op de kade in de havens van Elburg, Harderwijk en Huizen werden ze gewogen en geteld, waarna ze in de natuur zijn vrijgelaten.

De uitzet van deze uitzonderlijk grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk door de gestegen aanwas van glasaal aan de Europese kusten. Sinds 2011 neemt de hoeveelheid glasaal aan de Europese kusten weer toe (ICES-rapport 2019), na decennia van achteruitgang. Omdat de Nederlandse kusten ondoordringbaar zijn voor jonge palingen, wordt een deel van deze glasaal zie zich in Frankijk massaal ophoopt, in Nederland uitgezet.

Er is rond de 800 kilo glasaal uitgezet in de Randmeren. Dat zijn ongeveer 2.500.000 jonge palingen.

Dit voorjaar worden er op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet. Naar verwachting zullen rond de 3 miljoen jonge palingen de natuur versterken. Bij deze aantallen wordt in veel uitzetgebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt (meer paling kan in die gebieden niet leven). De gebieden die voor herbevolking zijn geschikt, zijn geselecteerd door de overheid. Als de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit de uitzetgebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.

Samenwerkende partijen

Deze uitzet is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project is medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN.

Teilen met glasaal klaar voor uitzet

Tellen en wegen van de glasaaltjes

HK3 op het Drontermeer

Uitzet van glasaal in het Drontermeer

4/10 We moeten de paling een handje helpen!

De 10 geboden van DUPAN: deel 4 van 10

12 Juni 2020

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt.

We moeten de paling een handje helpen!

Tien jaar geleden werd DUPAN opgericht met het doel om een substantiële bijdrage te leveren aan een versneld herstel van de palingstand en verbetering van de migratiemogelijkheden voor paling in Nederland en Europa. Meer doen dat de wet ons voorschrijft, zo gold toen de insteek. DUPAN zegde toe miljoenen te investeren in herstel. Die belofte zijn we meer dan nagekomen. We hebben veel, heel veel gedaan om de paling daadwerkelijk te helpen. Lees hier de visie van DUPAN, en hier over de doelen van onze stichting, zoals vastgelegd bij de oprichting in juni 2010.

In de Aalverordening staat dat lidstaten maatregelen moeten nemen om de migratieroutes voor paling te herstellen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een oplossing die voor een zalm werkt, zoals een vistrap, werkt voor paling juist niet. Een barrière oplossen voor paling is dan ook maatwerk. En elke barrière is weer anders. Nog meer maatwerk. Het zou dan ook honderden miljoenen kosten om alle barrières op te lossen. Vanuit die gedachte is het te verklaren waarom juist het herstel van migratieroutes onderbelicht is gebleven in de 11 jaar dat de Aalverordening van kracht is. De visserij beperken was een makkelijke knop om aan te draaien… Die liep in Nederland met 70% terug. Maar overal in Europa werd de visserij op paling sterk beperkt. De Europose Commissie is er in haar evaluatie van de Aalverordening dit voorjaar heel duidelijk over; lidstaten moeten hun aandacht in de komende jaren op het verbeteren van niet-visserij gerelateerde sterfte van paling, waarbij de migratieroutes op de eerste plek komen.

Ontoegankelijk en minder draagkracht

In Nederland kan een stuk minder paling leven dan vroeger. Dat is een feit. De Kader Richtlijn Water heeft in heel Nederland voor schoon water gezorgd. Maar schoon water is ook voedselarm water, waardoor de draagkracht van het oppervlaktewater voor de palingpopulatie drastisch is afgenomen. Er is minder water en het water dat er is kan minder paling bevatten. Zuinig omgaan met wat we wel hebben is daarom het devies; zorg ervoor dat het overgebleven, gezonde leefgebied optimaal toegankelijk is voor jonge paling en dat volwassen paling er ook weer uit kan. Maar zover is het nog lang niet, dat is een proces van decennia.

Daarom moeten we de paling helpen. Je kunt miljoenen besteden aan rapporten, plannen, campagnes en wat al meer. Belanghebbende partijen zoals natuurorganisaties, waterbeheerders en overheden kunnen dat geld ook opstapelen en besteden aan projecten die er echt toe doen en de paling een handje helpen. Voorbeelden van hoe dat kan, zoals case studies en succes stories zijn er te over.

DUPAN helpt graag mee. Klik hier als je met ons wilt samenwerken.

3/10 Internationale samenwerking werkt

9 Juni 2020

De 10 geboden van DUPAN: deel 3 van 10

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt.

De EU-Aalverordening No 1100/2007 2007 werd in 2009 ingesteld voor de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van de Europese aalstand. Maar hoe pakt dit nou eigenlijk uit? De wetenschap is er duidelijk over: beter dan de resultaten die er internationaal zijn geboekt, hadden we niet kunnen verwachten. “Maar,” zeggen critici, “die 40% uitrek van volwassen schieraal is toch nog niet gehaald?” Nee, dat klopt. Het behalen van de 40% was echter niet het doel van deze periode, maar een uiteindelijk te behalen doel. Een doel dat – om biologische redenen – onmogelijk op kortere termijn is te behalen. Dat duurt zeker een mensenleven. Of zoals palingwetenschapper Dr. W. Dekker zegt: “Dat maak ik in mijn leven niet meer mee, maar mijn kleinkinderen wel.”

Wat is er internationaal dan bereikt?

Vóór 2007 – voordat de palingverordening werd aangenomen – stond de palingstand er heel slecht voor, zonder dat iemand zich daar druk om maakte. De goedkeuring van de Aalverordening heeft daar verandering in gebracht: meer bewustzijn, de ontwikkeling van nationale beheerplannen, wijdverbreide beschermingsmaatregelen en een palingsector die zichzelf opnieuw uitvond.

De collectieve actie in heel Europa, onder regie van de Aalverordening, heeft tot succes geleid. De opwaartse trend in de aankomst van jonge paling aan de kusten – na tientallen jaren van neergang – geeft aan dat goed beschermingsbeleid het verschil kan maken. Wat blijkt; complexe problemen – zoals die van paling – kunnen worden teruggedraaid, zelfs als dat probleem zich over 22 lidstaten uitstrekt.

De EU Commissie concludeert “de status van de aal blijft kritiek “. Dat komt wellicht voort uit de vastberadenheid om niet tornen aan het huidige beschermingsniveau, zolang er nog ruimte voor verbetering is. De conclusie combineert in wezen de langetermijn doelstelling (herstel tot 40% van de ongerepte biomassa), met de huidige middelen om dit te bereiken; adequate bescherming, onder goed internationaal bestuur, zoals bereikt door de Aalverordening. Het is dan ook goed mogelijk om de uitvoering van de Aalverordening in heel Europa verder te verbeteren en nog effectiever te laten zijn. Daarvoor zijn verdere ambitie en concrete actie nodig, vooral, zo concludeert de Commissie, met name door betere invoering van niet-visserij gerelateerde maatregelen in veel lidstaten. Als het om visserij gaat, moeten we er juist door ketentransparantie en certificering voor zorgen dat de illegale visserij  – een factor 20 (!) groter dan de legale visserij – wordt uitgebannen. Als we dat bereiken, zal de palingstand dus niet van de ene op de andere dag terug zijn op het historische niveau, maar mag je aannemen dat de stijgende lijn in de komst van jonge palingen aanhoudt, en wordt toekomstige ideaalbeeld wellicht eerder bereikt dan mag worden verwacht.

Lees ook:

–       Internationale wetenschap ziet herstel van de palingstand

–       De paling wordt geenszins met uitsterven bedreigd

2/10 Snelst mogelijke herstel van de palingstand

29 Mei 2020

10 Geboden van DUPAN: deel 2 van 10

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt.

Deel 2 van 10: EU-evaluatie aalverordening

De EU-aalverordening No 1100/2007 2007 werd in 2009 ingesteld voor de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van de Europese aalstand. In 2018 heeft de EU opdracht gegeven tot een onafhankelijke evaluatie van de verordening om te rapporteren over de doeltreffendheid ervan. Dat rapport is op maandag 20 april 2020 door de EU gepubliceerd en kan hier volledig worden bekeken.

Er is bewijs dat de aalstand zich begint te herstellen. Dat is goed nieuws. Maar het zou nog beter kunnen, als de lidstaten de afgesproken maatregelen beter zouden uitvoeren en er meer coördinatie tussen die landen zou zijn. Daarbij gaat het vooral om andere maatregelen dan visserij, want die is overal voldoende teruggebracht. Stichting DUPAN geeft in dit artikel aan hoe het volgens haar beter kan.

De aalverordening werkt!

De conclusie van de evaluatie door de Europese Commissie is dat de huidige aalverordening voldoet. Deze zal dan ook niet worden gewijzigd. In de samenvatting van het evaluatierapport staat het volgende:

“Op het eerste gezicht is de vooruitgang sinds 2007 tot aan nu beperkt gebleven. Het herstel van het aalbestand wordt echter gezien als een proces op lange termijn en men gaat er vanuit dat de verordening zowel relevant is als doeltreffend na verloop van tijd. Er zijn opmerkelijke successen geboekt op het gebied van het terugdringen van de visserijsterfte, het verbeteren van de verbindingen tussen rivieren en het verbeteren van de traceerbaarheid van de palingvoorzieningsketen binnen de EU. Hoewel de verordening nog steeds relevant is, moet de uitvoering ervan aanzienlijk worden verbeterd, vooral wanneer het gaat om niet-visserijgerelateerde sterfte die door de mens wordt veroorzaakt.”

Herstel van de natuurlijke migratieroutes van paling nu essentieel
De schade die waterkrachtcentrales en gemalen moet worden teruggedrongen. De weg die palingen afleggen om hun leefgebieden te kunnen bereiken, is vol met obstakels. Lidstaten moeten meer doen om die migratieroutes vrij te maken voor palingen. De jongen moeten onbelemmerd het zoete water kunnen bereiken, de ouderen moeten vrij naar zee kunnen trekken om voor nageslacht te kunnen zorgen.

Snelst mogelijke herstel van de palingstand
De conclusie uit de evaluatie dat de aalverordening doeltreffend is, is in lijn met bevindingen van experts uit de praktijk.  De Sustainable Eel Group rapporteerde in juni 2019 in het Natural History Museum in Londen al over de sterk verbeterde indexcijfers van jonge palingen (glasaal). Het herstel mag misschien langzaam gaan, maar de sneller dan dit gaat gewoon niet. Volgens wetenschappers verloopt de groei van het aantal jonge palingen nu sneller dan de daling in het verleden was. Een belangrijke kanttekening daarbij is, dat dit herstel plaats vindt, ondanks het feit dat een groot deel (meer dan 20%) van de jonge paling illegaal aan de natuur wordt onttrokken en door criminelen naar China wordt gesmokkeld.

De palingsector vond zichzelf opnieuw uit
De palingconsumptie mag vandaag de dag gerust verantwoord worden genoemd. Bij de inwerkingstelling van de verordening heeft de sector alles in het werk gesteld om vangst, kweek, verwerking en handel te verduurzamen. Van alle glasaal die in de golf van Biskaje aankomt (ongeveer 85% van de Europese glasaal), wordt vandaag de dag slechts 4 gebruikt voor consumptiedoeleinden. De visserij op volwassen paling is in Nederland sterk gereduceerd (meer dan 70%). In Frankrijk en Engeland is de visserij op glasaaal sterk beperkt, zowel in tijdsduur als in kilo’s. In Europa wordt gewerkt aan een certificeringssysteem, dat de volledige keten van paling, van visserij tot bord, transparant maakt. Dat systeem kan binnen afzienbare termijn worden ingevoerd en is mogelijk ook een oplossing om de massale smokkel naar China een halt toe te roepen.

Implementatie moet en kán beter!

De aalverordening is in de basis geschikt voor de bescherming van paling, maar schiet te kort als het om de implementatie van de maatregelen gaat. De maatregelen voldoen dus, maar om ze effectief te maken is goed leiderschap en management nodig. Dat zou kunnen via een onafhankelijk orgaan voor beheer, internationale coördinatie en feedback op nationale managementplannen. Een goede vorm zou een aaladviesraad of een ander orgaan zijn. De rol daarvan zou zijn:

·       optreden als het ‘geweten’ van de EU, door te beschikken over de informatie, de autoriteit en de middelen om de voortgang te beoordelen, te adviseren over maatregelen en actief te sturen om de doelstellingen van de verordening te bereiken;

·       prioriteiten stellen binnen het zeer brede pakket aan maatregelen van het aalherstelprogramma;

·       wetenschappelijke informatie van de ICES-aalwerkgroep omzetten in effectieve acties;

·       initiëren en laten uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;

·       verzamelen van relevante monitoringgegevens;

·       afstemmen van beleidsmaatregelen van DG Mare en DG in de Europese Commissie, voor een gezamenlijke en daarmee effectiever beleid voor paling;

·       betrekken van niet-EU-landen die beschikken over belangrijke kennis van paling.

 

Lees ook:

–       Internationale wetenschap ziet herstel van de palingstand

–       De paling wordt geenszins met uitsterven bedreigd

1/10 Wees zuinig op EU aalmanagement 

De 10 geboden van DUPAN: deel 1 van 10

20 Mei 2020

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt.

Wees zuinig op het Europese aalmanagement 

1.    De Europese Aalregulering 1100/2007 heeft veel in zich voor aalherstel en goed aalbeheer. Als lidstaten het volledig naleven, zal het herstel nóg sneller plaatsvinden. De Aalregulering is goed, maar kan op punten worden verbeterd.

2.    De levenscyclus van aal is door de mens verstoord. De Aalregulering biedt maar een halve reparatie: wel zoetwater herbevolken met glasaal, maar geen schieraal terug naar zee.

3.    De Aalregulering zou lidstaten moeten verplichten de migratieroutes van aal te herstellen.

4.    Voor een goede Aalregulering moeten we uitgaan van de draagkracht van een bepaald watergebied: hoeveel aal kan daar feitelijk leven.

5.    Goed beheer betekent kleinschalige visserij, naar draagkracht van het water.

6.    De 30% visserij die nu nog over is kan, mits goed beheerd, bijdragen aan monitoring, herbevolking, Paling Over De Dijk en daarmee aan natuurherstel.

7.    25% van de jaarlijkse aanwas verdwijnt! Stop de steeds groter wordende glasaal-plundering door de Chinezen.

8.    De eindbestemming: een goede aalstand die verantwoord wordt beheerd door beperkte, gecontroleerde en transparante benutting, binnen de grenzen van de natuurlijke draagkracht.

9.    Verantwoord beheer vereist niet alleen samenwerking tussen alle vormen van visserij: beroep én sport, maar vooral ook samen met natuurorganisaties en milieuorganisaties.

10. De Aalregulering: laten we er zuinig op zijn en niet het kind met het badwater wegspoelen.