Tweede Kamerleden op werkbezoek bij palingsector

Leden van de Tweede Kamer waren 23 maart te gast bij de Stichting DUPAN. Tijdens een werkbezoek aan Palingrokerij Klooster in Enkhuizen, stelden zij zich op de hoogte van de verschillende initiatieven van de palingsector op weg naar duurzaamheid.

Kamerleden Ad Koppejan (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP) en Henk van Gerven (SP) werden geïnformeerd over wetenschappelijk onderzoek, duurzame vangst- en productiemethodes en het Duurzaam Paling Fonds, waarmee dit jaar het paling-over-de-dijk-programma wordt meegefinancierd.

Paling-over-de-dijk

Veel interesse was er bij de Kamerleden voor het programma waarbij de natuurlijke  migratie van paling door de sector wordt geholpen. Beroepsvissers helpen daarbij de paling over de waterbarrières. In kwekerijen opgegroeide jonge paling wordt uitgezet in gebieden waar deze goed kan opgroeien. Volwassen, geslachtsrijpe paling (schieraal), wordt in de buurt van barrières, zoals gemalen en waterkrachtcentrales, opgevangen, en uitgezet in water van waaruit zij vrij kunnen uitzwemmen naar zee om voor nageslacht te zorgen. De stichting DUPAN financiert dit programma uit het Duurzaam Paling Fonds. DUPAN doet een appel op waterbeheerders, energiemaatschappijen, natuurorganisaties en sportvissers, om dit programma te ondersteunen. Via een breed gedragen motie in de Tweedekamer hoopt DUPAN in elk geval of ondersteuning vanuit het Europese Visserij Fonds.

Wetenschappelijk onderzoek

In samenwerking met de vereniging Kust & Zee, worden op dit moment balansberekeningen gedaan. Dit onderzoek moet uitwijzen, hoeveel paling een kwekerij moet uitzetten in de natuur, om het gebruik van uit de natuur afkomstige glasaal te compenseren. Op die manier kan de kwekerij het effect het onttrekken van paling uit de natuur compenseren of zelfs positief laten zijn. Daarnaast is er subsidie aangevraagd voor onderzoek naar de overleving van gekweekte paling, waarbij sterftefactoren worden meegewogen, zoals natuurlijke vijanden en vangst met een haak door sportvissers. Tot slot vroeg DUPAN om subsidie voor de invoering van een integraal keten beheersysteem (IKB Paling), waarmee de volledige vangst en handel in paling beheersbaar wordt.

Kamerleden en fractiemedewerkers zien hoe paling van het Duurzaam Paling Fonds wordt verwerkt.
 

Kweekpaling gedijt goed in de natuur

Uit resultaten van wetenschappelijk onderzoek blijkt dat paling die in kwekerijen is opgegroeid en na enkele maanden in het buitenwater wordt uitgezet, zich prima weet te redden. Jonge opgekweekte palingen schakelt eenmaal uitgezet direct over op natuurlijk voedsel. Ook blijkt uit de groeicijfers dat de jonge opgekweekte palingen het even goed doen als hun soortgenoten die niet in kwekerijen zijn opgegroeid. De uitkomsten zijn goed nieuws voor DUPAN die werkt aan een sneller herstel van de palingstand in Nederland door middel van o.a. uitzet van opgekweekte paling.

YouTube:Onderzoeksfilm onderzoek met beelden onderzoek en uitslagen Link: http://youtu.be/FrcwJJWdJTY

 

Katalysator voor herstel van de palingstand
Indien het lukt om met opgekweekte paling de meest kwetsbare levensstadia te passeren voordat paling wordt uitgezet, dan kunnen kwekerijen als katalysator dienen voor het herstel van de palingstand. De uitkomsten van het onderzoek vormen daarom belangrijke informatie voor herstelprogramma’s rond de uitzet van glas- en pootaal. Daarnaast bieden de resultaten perspectieven voor de verduurzaming van de palingvisserij en de invulling van het ‘Decentraal Aalbeheer’.

Onderzoeksopzet
In 2011 zijn in grote vijvers met natuurlijke omstandigheden jonge palingen uitgezet.  Onderzocht is hoe jonge, opgekweekte paling (pootaal) en  wilde,  jonge paling  (glasaal) opgroeien in de natuur. Daaruit bleek dat zowel glasaal als opgekweekte paling in de natuur goed weten te overleven: meer dan 90% van beide soorten was na een half jaar nog in leven. Bovendien bleken beide soorten flink gegroeid: de glasalen van gemiddeld 6,7 naar 19,4 cm en de pootalen van gemiddeld 18,4 naar 23,9 cm. Dat betekent een groei van respectievelijk 12,7 en 5,5 cm in een half jaar. Het onderzoek toont bovendien aan dat opgekweekte jonge palingen gemakkelijk overschakelen op natuurlijk voedsel.

Vervolgonderzoek
Om te kunnen bepalen of opgekweekte jonge paling in de natuur ook betere overlevingskansen heeft dan natuurlijke glasaal, heeft de stichting DUPAN subsidie voor vervolgonderzoek aangevraagd. Dit onderzoek zal ook belangrijke natuurlijke sterftefactoren meenemen, waarbij de uitkomsten van het nu afgeronde onderzoek als 0-meting zullen dienen.

Subsidie
De Stichting DUPAN kreeg van het Ministerie van EL&I innovatiesubsidie voor dit 250.000 euro kostend onderzoek. De subsidie werd verstrekt in het kader van de regeling Innovatie in de visserijketen. Van de subsidie is 30% gefinancierd door het Europees Visserij Fonds (EVF). De Stichting DUPAN, die het initiatief nam, droeg 50.000 euro bij. Het onderzoek werd begeleid door een wetenschappelijke adviescommissie, bestaande uit IMARES (Wageningen University & Research Centre) Witteveen+Bos, NIOS en Aquaculture Experience. De uitvoering vond plaats bij Viskweek Centrum Valkenswaard.

Onderzoekers vangen de flink gegroeide palingen op uit de proefvijvers

Europees certificaat duurzaamheid Nederlandse palinghandel

Palingrokerij Vlug uit Broek op Langedijk ontving afgelopen woensdag in Londen het Sustainable Eel Standard (SES)-certificaat. Hiermee is Vlug het eerste Nederlandse palingbedrijf dat aan de strenge eisen van deze duurzaamheidstandaard voldoet. 19 van de 21 Nederlandse handelaren volgen nog dit jaar.

 

De regels voor de standaard zijn vorig jaar door de Sustainable Eel Group (SEG) in Londen gepresenteerd. SEG bestaat uit gerenommeerde palingwetenschappers en milieuorganisaties, waaronder het Environment Agency en de Association of Rivers Trust. De standaard is ontwikkeld voor zowel glasaalvisserij, palingkweek als palingverwerking en stelt regels aan onder andere visserijmethoden. Met deze regelgeving worden sterfte en bijvangsten van de glasaalvisserij sterk gereduceerd. Daarnaast stelt de standaard eisen aan de palingpopulatie in het vangstgebied en de bedrijfsvoering van de bedrijven.


Vergelijkbaar met MSC

MSC richt zich op de duurzaamheid van soorten die in zee leven. Paling heeft een complexe levenscyclus en met een kwart van de aarde een immens groot leefgebied. Omdat paling een groot deel van haar leven in zoetwater doorbrengt is de Sustainable Eel Standard speciaal voor de paling ontwikkeld. De criteria in de SES voldoen volledig aan het Europees Aal Herstelplan.

 

Vrijwel gehele sector gecertificeerd

De Stichting DUPAN heeft deze week in Londen afspraken gemaakt om in 2012 alle leden van de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling) te laten certificeren.

Daarmee zullen dit jaar nog 19 van de 21 Nederlandse palinghandels- en verwerkingsbedrijven voldoen aan de Sustainable Eel Standard. De Nederlandse palingbedrijven zullen voor de SES-certificering onderworpen worden aan strenge keuringen door een onafhankelijk Brits certificeringsbureau Stichting DUPAN zal de certificering van de bij de NeVePaling aangesloten palinghandelaren in zijn geheel financieren.

NeVePaling secretaris Jac Tijsen neemt het certificaat van Palingrokerij Vlug in ontvangst van SEG voorzitter Andrew Kerr.