Recordaantal palingen op de Rijn

Bij de waterkrachtcentrale en stuw ter hoogte van Maurik in de Rijn is gisteren een bijzonder groot aantal palingen geteld. In vier nachten tijd zwommen er 425 palingen van gemiddeld anderhalve kilo pers stuk in de fuiken van het project ‘Paling Over De Dijk’, een absoluut record. Het project, dat voor het zevende jaar op rij wordt uitgevoerd en bedoeld is om de palingstand te verbeteren, is een samenwerking tussen Vattenfall en de palingsector.

De waterkrachtcentrales van Vattenfall en de stuwen bij Alphen in de Maas en Maurik in de Rijn vormen obstakels voor volwassen palingen die in het trekseizoen richting zee willen. Daarom worden de vissen opgevangen, onderzocht en voorbij de barrière weer vrijgelaten, zodat ze onbelemmerd hun weg kunnen vervolgen.

Sinds de start van het seizoen, zes weken geleden, werden 3.057 geslachtsrijpe palingen, waarvan sommige een meter lang en 10 cm dik, op weg geholpen naar zee. Vorig jaar om deze tijd werd al melding gemaakt van sterk gestegen aantallen palingen ten opzichte van voorgaande jaren. Met de recordaantallen die de projectmedewerkers nu registreren zal dat aantal geëvenaard of zelfs overtroffen kunnen worden.

Stichting DUPAN organiseert ieder jaar van september tot en met november, het trekseizoen van palingen, het project Paling Over De Dijk. Met dat project worden geslachtsrijpe palingen door beroepsvissers langs gemalen en waterkrachtcentrales geholpen. Hiermee wordt voorkomen dat de palingen gedood worden door pompen of turbines van deze obstakels. De palingen trekken naar de Noordzee en zwemmen de oceaan over naar de Sargassozee, het gebied van de Bermudadriehoek. Daar zorgen ze voor nageslacht, waardoor honderden miljoenen glasaaltjes weer terug kunnen komen aan de Europese kusten.

Vattenfall ondersteunt het project. Tegelijkertijd laat de energieleverancier onderzoek doen naar mogelijkheden om de barrièrewerking van de centrales technisch op te lossen, zodat de vissen zelf de centrales ongestoord kunnen passeren.

De toename van de palingen in rivieren, maar ook in andere wateren, wijst mogelijk op een stijgende palingstand. Het project Paling Over De Dijk levert in elk geval een flinke bijdrage aan de uittrek van springlevende, geslachtsrijpe palingen. Inmiddels worden dergelijke projecten naar Nederlands voorbeeld op meerdere plekken in de wereld toegepast. Het project duurt nog voort tot het einde van het trekseizoen, rond eind november.

 

Paling over de dijk

Paling over de dijk

DUPAN doet een plechtige belofte

DUPAN doet een plechtige belofte:

Nog 10 jaar “Niets doen is geen optie” en “Geen woorden maar daden”

De afgelopen maanden heeft DUPAN in een 10-delige reeks van artikelen haar visie gedeeld over de Europese Aalregulering en wat er moet gebeuren om de al 9 jaar stijgende palingstand nog verder te verbeteren. Onze artikelen waren gebaseerd op de ‘10 Geboden van DUPAN’, zoals gepresenteerd In februari 2019, tijdens een stakeholders meeting van de Good Fish Foundation en DUPAN over het internationale perspectief op aalbeheer. De 10-delige reeks, gebaseerd op onze 10 Geboden, werd uitgegeven in verband met de viering van ons 10-jarig jubileum dit jaar.

In 10 artikel gingen we telkens in op de verschillende aspecten van het aalbeheer. De rode draad daarin werd gevormd door het advies van DUPAN om in dit aalbeheer samen te werken en elkaar niet tegen te werken. Een advies ook om concrete maatregelen te treffen, waarbij de continuïteit wordt geborgd door een degelijke financieringsstructuur.

Het ing-woord

Het is DUPAN inmiddels duidelijk geworden dat fervente tegenstanders van het eten van aal niets willen horen over verduurzam-ing, verbeter-ing, reguler-ing of invester-ing en al helemaal niet over samenwerk-ing. Ondanks de vele verzoeken van de kant van DUPAN, de openheid over haar eigen activiteiten en de wil al het mogelijke te doen voor de natuur, kennen de tegenstanders maar één ‘ing-woord’ en dat is tegenwerk-ing.

Veel woorden, maar geen daden

De Good Fish Foundation kondigt vandaag op haar website “allerlei activiteiten voor de paling” aan en “daar zal heel Nederland binnenkort over horen”. DUPAN is benieuwd, want tot nu toe – en dat was ook onze observatie – hebben zij concreet niets gedaan om de palingstand te verbeteren. In 2019 en 2020 stond hun 2 miljoen euro ter beschikking (van de Postcodeloterij). Al wat zij tot nu toe hebben gedaan is onderzoek naar dingen die we al wisten (grote palingen worden relatief meer geknakt door scheepsschroeven als de waterstand in de rivieren lager is), aan communicatiecampagnes en aan – hoe origineel – een 10-delige serie artikelen over de Aalverordening. Veel woorden, geen daden dus.

Het komt niet vanzelf goed

We hebben geen enkele illusie dat de aangekondigde activiteiten zullen bijdragen aan het verbeteren van de palingstand. De aperte leugen in het bewuste Good Fish Foundation/ VISwijzer-artikel, dat in de evaluatie van de Aalverordening zou staan dat de visserij doodsoorzaak nummer een is, is wat dat betreft tekenend voor hun volhardende opstelling; “eet geen paling, dan komt het vanzelf wel goed”.

Hoe vaak wij inmiddels ook hebben uitgelegd dat de aalherstelmaatregelen, het onderzoek en het natuurbeheer juist betaald worden van geld dat wordt opgebracht door consumptie van paling en dat de sector de kar trekt als het gaat om de vele inspanningen, zij willen van samenwerken of het inzetten van concrete maatregelen niets weten. Hun voortdurende tegenwerking om de beperkte visserij die er op paling is verder controleerbaar en traceerbaar te maken, is daar een duidelijk voorbeeld van.

Veel bereikt in 10 jaar tijd

DUPAN kan dit jubileumjaar terugkijken op 10 jaar van noeste arbeid, toewijding en verbeteringsgezindheid binnen de sector. 10 jaar waarin veel is bereikt. Bedrijfsvoeringen werden verduurzaamd, diervriendelijkheid in bedrijven vergroot, visserijdruk verlaagd, natuurherstelprojecten uitgevoerd, stroperij aangekaart bij de autoriteiten. Bovenal werkt DUPAN al 10 jaar aan de herbevoking van Nederlandse wateren. Inmiddels hebben tientallen miljoenen palingen een plekje gekregen in de Nederlandse natuur en wordt de broodnodige hulp om volwassen palingen veilig over de dijk te helpen sinds 2012 door DUPAN financieel ondersteund. 10-duizenden volwassen palingen zijn zo op weg geholpen naar hun paaigronden. Is het dan toevallig dat al negen jaar op rij de aanwas van jonge paling met 8,7% per jaar toeneemt? (lees onze 10-delige reeks).

Goed aalbeheer werkt dus. Ondanks alle tegenwerking van hen die het liever anders zien. Eet-adviezen aan de consument komen van een bedrijf dat zich als NGO vermomt. Met een gids vol betaalde ‘adviezen’ die niet op feiten zijn gebaseerd. Ons advies? Volg je gezonde verstand en koop paling met het blauwe ESF-palingfondslogo. Dan draag je bij aan het duurzaam beheer van paling. Na 10 jaar zijn onze motto’s nog steeds: “Niets doen is geen optie” en “Geen woorden maar daden”. Zie dat maar als een belofte.

5/10 Goed beheer is kleinschalige visserij, naar draagkracht water

De 10 geboden van DUPAN: deel 5 van 10

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt.

Goed beheer is kleinschalige visserij, naar draagkracht van het water

De EU-aalverordening No 1100/2007 werd in 2009 ingesteld. In lid 1 is de belangrijkste doelstelling opgenomen: voor de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van de Europese aalstand. Als we het over duurzaam gebruik hebben, dan hebben we het uiteraard over de visserij. De Aalverordening is er dus mede op gericht om de visserij te verduurzamen. Dat vraagt om maatwerk per land, per soort visserij, want nergens in Europa is dit hetzelfde. Palingvisserij is in tegenstelling tot andere visserijen gebonden aan seizoenen en zeer afhankelijk van natuurlijke omstandigheden. Zo is glasaal is slechts op een beperkt aantal dagen in enkele maanden van het jaar mogelijk. De visserij op rode aal is alleen mogelijk wanneer de temperatuur van het water het toelaat. Bij een koud voorjaar komt die visserij pas laat op gang en stopt van zelf weer als de temperatuur daalt. De visserij op schieraal is alleen mogelijk in de maanden dat de schieraal naar zee trekt. Daarbovenop zijn er allerlei wettelijk beperkingen ingesteld, zoals gesloten periodes en In de maritieme wateren is de visserij, in alle aan zee grenzende landen van de EU, elk jaar drie maanden gesloten. Maar overal in Europa is het uitgangspunt, dat de visserij rekening houdt met leefomstandigheden en draagkracht van het water. Niet massaal, maar kleinschalig, binnen het zelfherstellend vermogen van de natuur.

De visserij is enorm sterk teruggedrongen

In Nederland wordt er vooral op volwassen paling gevist. Dit is de soort die we allemaal kennen van de viswinkel en de markt; de soort die in ons land al honderden jaren wordt gerookt en waaromheen een prachtige cultuur is ontstaan, met zelf zijn eigen muziek; de paling-sound.

Sinds 2009 zijn vele maatregelen genomen waardoor de Nederlandse visserijdruk op paling met 70% werd verminderd.

  • Van 1 september tot 1 december mag er helemaal niet op paling worden gevist. In die periode vindt de palingtrek richting de kust plaats. Veel beroepsvissers zijn in die periode actief om – in opdracht van DUPAN – vele duizenden dikke geslachtsrijpe palingen over de dijken naar zee te helpen. De trekroutes voor paling zitten vol barrières als gemalen, waterkrachtcentrales, dammen en sluizen, waardoor ze zelfstandig de kust nauwelijks weten te bereiken.
  • Op de grote rivieren mag helemaal niet op paling worden gevist. Veel rivierbodems zijn in het verleden vervuild met dioxine-achtige stoffen. Paling uit die gebieden mag daarom niet worden bevist en niet op de markt worden gebracht. De verwachting is dat die situatie nog wel 25 jaar duurt. Door heel Nederland wordt gemonitord in hoe het met de vervuilingsgraad is gesteld. Op die manier wordt gewaarborgd dat de paling die in de handel komt aan alle normen voldoet en gezond is. De sluiting van deze riviervisserij, heeft gezorgd voor een extra afname van de totale visserijdruk waardoor het herstel van de palingstand ook sneller kan optreden.
  • Op initiatief van DUPAN en netVISwerk in Friesland in 2014 een speciale vorm van aalbeheer ingevoerd; daar wordt gevist naar draagkracht van het water en is de visserij gequoteerd. Deze vorm van gebiedsgericht aalbeheer is inmiddels goedgekeurd door Europa en wordt de komende jaren steeds verder uitgerold over Nederland.
  • Veel beroepsvissers hebben vrijwillig de wettelijk bepaalde vangstmaat van 28 naar 35 centimeter vergroot, waardoor steeds meer jonge aal langer in de natuur blijft en waardoor er steeds meer geslachtrijp kunnen worden en via de kusten weer naar de oceaan kunnen trekken. Onlangs nog deed de palingsector een oproep om de minimale vangstmaat te vergroten voor heel Nederland in te voeren.

Visserij op glasaal wordt in snel tempo verduurzaamd

De glasaalvisserij is na de invoering van de aalverordening sterk teruggebracht. In Frankrijk, waar zo’n 80% van alle glasaalvisserij plaats vindt, heeft de overheid het aantal vergunningen teruggebracht van 1200 naar zo’n 500. In het Verenigd Koninkrijk mag alleen nog met handnetten vanaf de waterkant worden gevist door een gelimiteerd aantal vergunninghouders. Bovendien wordt er steeds meer gevist volgens de SEG-Standard. Voor de Franse visserij, die vanaf boten plaatsvindt, betekent dit dat de overleving van glasaal  stijgt van 60% naar 90%. Nieuwe netten en kortere vistijden zorgen zelfs voor nog grotere overlevingskansen van de glasaal. Deze SEG  Standard zorgt dus voor een veel grotere overleving van jonge vis tijdens de vangst, waardoor de totale visserijdruk met tientallen procenten daalt. Maar het belangrijkste wapenfeit van deze standaard is de volledige transparantie die wordt afgedwongen, van visserij tot bord. Daardoor wordt de glasaal gegarandeerd binnen het vangstquotum gevangen.

In China is er een ongebreidelde vraag naar ‘onze’ Europese paling. Een belangrijkdeel van de glasaal van hier wordt door smokkelaars naar China getransporteerd en daar opgekweekt tot consumptiepaling. Dat gaat heel ver; de smokkelaars exporteren illegaal vijf keer zo veel dan wij in Europa benutten. Door dit te voorkomen, via een traceerbaarheidssysteem, kan de verduurzaming van de glasaalvisserij op korte termijn een zeer belangrijke stap maken.

Illegale vangst en stroperij voorkomen

Stroperij is ook in Nederland een probleem. De sector is het beu dat stropers fuiken stelen van beroepsvissers en de daarmee gevangen – niet te traceren – palingen via de achterdeur verkopen aan restaurants en hobby-rokers. Dit soort stroperij bestaat alleen, omdat er ook afnemers zijn. Afnemers die bij de inkoop en consumenten die bij het eten van paling, vragen om het ESF-logo, weten zeker dat de bron verantwoord is.

Omdat de gehele keten, van visserij, aquacultuur en handel, het ESF-label en de SEG-Standard omarmen, worden illegaal gevangen glasaal en gestroopte paling steeds meer uit de markt gedrukt. Op die manier kan aan de tomeloze smokkel- en stroperijpraktijken een einde komen.

Maatregelen zorgen inmiddels voor sterke stijging palingstand

Ondanks de huidige visserijdruk op glasaal (4% van het bestand) en de illegale smokkel (20 – 25% van het bestand!) herstelt de palingstand zich sinds 2011. De stijging van de intrek van jonge paling was de afgelopen 5 jaar met 8,5% zelfs sterker dan de daling ooit geweest is, volgens de gerenommeerde palingwetenschapper Dr. W. Dekker. Hij zij dat op een congres in Potsdam (Duitsland), in maart van dit jaar. Dat paling als soort in de officiële lijst van bedreigde diersoorten wordt aangemerkt als ‘kritiek’ heeft alles te maken met de wens om het huidige beschermingsniveau, dat met de EU-aalverordening is ingesteld, voorlopig te handhaven. Dekker zei op datzelfde congres, dat de palingstand vandaag de dag dermate goed is, dat deze in feite niet op die lijst thuis hoort.

Natuurbeheer is ook verantwoorde visserij

Met de invoering van een volledige transparantie en verantwoorde vangst, wordt de visserij nog verder beheerst. De beroepsvissers vissen naar draagkracht van het water, gequoteerd of anderszins beperkt. Daarnaast zijn zij steeds meer natuurbeheerders, die monitoren voor wetenschappelijk onderzoek en palingen helpen bij het passeren van barrières.

ESF is de Europese oplossing in beheerste visserij

In Nederland hebben vrijwel alle kwekers en handelaren die bij DUPAN zijn aangesloten (90% van de markt) zich gecertificeerd voor het ESF-label en de SEG-Standard. Ook in Duitsland is de certificering bij de meerderheid van bedrijven ingevoerd. In andere landen is men inmiddels vergevorderd met het invoeren van de standaard. Daarmee is het commitment van de sector aangetoond, voor een traceerbaar product en de wil om uitwassen uit te bannen. In de ogen van DUPAN kan het dan ook niet lang meer duren voordat natuurorganisaties en andere NGO’s inzien, dat deze vorm van visserijbeheersing hele grote stappen voorwaarts betekent en deze oplossing gaan steunen, in plaats van tegenwerken, zoals zij tot nu toe doen.

4/10 We moeten de paling een handje helpen!

De 10 geboden van DUPAN: deel 4 van 10

12 Juni 2020

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt.

We moeten de paling een handje helpen!

Tien jaar geleden werd DUPAN opgericht met het doel om een substantiële bijdrage te leveren aan een versneld herstel van de palingstand en verbetering van de migratiemogelijkheden voor paling in Nederland en Europa. Meer doen dat de wet ons voorschrijft, zo gold toen de insteek. DUPAN zegde toe miljoenen te investeren in herstel. Die belofte zijn we meer dan nagekomen. We hebben veel, heel veel gedaan om de paling daadwerkelijk te helpen. Lees hier de visie van DUPAN, en hier over de doelen van onze stichting, zoals vastgelegd bij de oprichting in juni 2010.

In de Aalverordening staat dat lidstaten maatregelen moeten nemen om de migratieroutes voor paling te herstellen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een oplossing die voor een zalm werkt, zoals een vistrap, werkt voor paling juist niet. Een barrière oplossen voor paling is dan ook maatwerk. En elke barrière is weer anders. Nog meer maatwerk. Het zou dan ook honderden miljoenen kosten om alle barrières op te lossen. Vanuit die gedachte is het te verklaren waarom juist het herstel van migratieroutes onderbelicht is gebleven in de 11 jaar dat de Aalverordening van kracht is. De visserij beperken was een makkelijke knop om aan te draaien… Die liep in Nederland met 70% terug. Maar overal in Europa werd de visserij op paling sterk beperkt. De Europose Commissie is er in haar evaluatie van de Aalverordening dit voorjaar heel duidelijk over; lidstaten moeten hun aandacht in de komende jaren op het verbeteren van niet-visserij gerelateerde sterfte van paling, waarbij de migratieroutes op de eerste plek komen.

Ontoegankelijk en minder draagkracht

In Nederland kan een stuk minder paling leven dan vroeger. Dat is een feit. De Kader Richtlijn Water heeft in heel Nederland voor schoon water gezorgd. Maar schoon water is ook voedselarm water, waardoor de draagkracht van het oppervlaktewater voor de palingpopulatie drastisch is afgenomen. Er is minder water en het water dat er is kan minder paling bevatten. Zuinig omgaan met wat we wel hebben is daarom het devies; zorg ervoor dat het overgebleven, gezonde leefgebied optimaal toegankelijk is voor jonge paling en dat volwassen paling er ook weer uit kan. Maar zover is het nog lang niet, dat is een proces van decennia.

Daarom moeten we de paling helpen. Je kunt miljoenen besteden aan rapporten, plannen, campagnes en wat al meer. Belanghebbende partijen zoals natuurorganisaties, waterbeheerders en overheden kunnen dat geld ook opstapelen en besteden aan projecten die er echt toe doen en de paling een handje helpen. Voorbeelden van hoe dat kan, zoals case studies en succes stories zijn er te over.

DUPAN helpt graag mee. Klik hier als je met ons wilt samenwerken.

Sterrenchef Martin Kruithof van De Lindenhof uitgeroepen tot Paling Patron 2020

10 Juni 2020. Martin Kruithof, Meesterkok en patron-cuisinier van 2-sterren-Restaurant De Lindenhof in Giethoorn, is door Stichting DUPAN uitgeroepen tot Paling Patron van het jaar 2020. De Paling Patron wordt uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor de verbetering van de palingstand en het behoud van de Nederlandse palingcultuur.

Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN licht de keuze voor Martin Kruithof toe:

“Deze bijzondere chef draagt de smaaksensatie heel hoog in het vaandel. Maar een goede herkomst en een eerlijk en verantwoord product vindt hij net zo belangrijk. Dat past natuurlijk perfect bij het prachtige dier dat paling heet. Martin maakt van paling een culinair hoogstandje. Hij hecht daarbij belang aan een weloverwogen en verantwoorde keuze: voor paling met ESF-label, waarmee hij bijdraagt aan projecten die de palingstand helpen verbeteren.”

Sterrenchef Michel van der Kroft van ’t Nonnetje in Harderwijk was de vorige PalingPatron. Hij droeg bij deze gelegenheid de award over aan Martin Kruithof. Michel: “Martin is een vakman voor wie ik heel veel respect heb. Hij laat ons genieten van paling in zijn beste vorm, heel puur bereid, waarbij het product echt in zijn waarde wordt gelaten. Ik geef de PalingPatron dan ook met trots door aan Martin.”

Als dank voor zijn verkiezing tot Paling Patron, zette Martin in het water achter zijn restaurant en lodge duizend jonge palinkjes uit. De jonge palingen werden geleverd door een Friese kwekerij, die de jonkies zorgvuldig voorbeidde op de uitzet in de natuur.

Martin Kruithof was zeer ingenomen met de award: “Ik zet me al jaren goed in voor de paling. Niet gek ook, want paling hoort hier; we zitten hier midden in het veengebied de Weerribben. De wateren rondom Giethoorn vormen een prachtig natuurgebied waar de palinkjes op kunnen opgroeien tot gezonde, volwassen palingen. Met het ambassadeurschap van de PalngPatron zal ik graag promotie maken voor ESF-paling.”

DUPAN rijkt sinds 2018 de Paling Patron-award uit. DUPAN is van mening dat de problematiek van de palingstand niet altijd evengoed wordt benaderd, en wil met deze award mensen in de schijnwerpers zetten die op een constructieve manier bijdragen aan de verbetering van de palingstand en een ambassadeur zijn voor de Nederlandse palingcultuur. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een voorvechter uit bijvoorbeeld de wetenschap, natuurbescherming of de sector, die bestaat uit aquacultuur, visserij, rokerij, en ook de horeca.

De mens heeft de leefmogelijkheden van paling in het verleden beperkt: vervuiling, overbevissing, maar vooral het afsluiten van leefgebied door dijken, dammen, sluizen, en de schadelijke effecten van gemalen en waterkrachtcentrales. Daarom wordt paling beschermd door de EU Aalregulering. Die heeft ervoor gezorgd dat komst van jonge paling sinds 2011 weer een duidelijk stijgende lijn laat zien. Met de invoering in 2010 van het Eel Stewardship Fund, in Nederland, maar ook in andere Europese landen, draagt de sector veel bij geld bij aan projecten die de palingstand nog verder helpen verbeteren.

Over de Stichting DUPAN
DUPAN is het samenwerkingsverband van palingkwekers (NeVeVi), palingvissers (netVISwerk) en palinghandelaren (NeVePaling) om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting met dit fonds in het over de dijk naar zee helpen van volwassen palingen en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Op de foto v.l.n.r.:
Alex Koelewijn, voorzitter DUPAN
Martin Kruithof, Patron-cuisinier De Lindenhof, Giethoorn
Michel van der Kroft, Meesterkok restaurant ’t Nonnetje, Harderwijk

3/10 Internationale samenwerking werkt

9 Juni 2020

De 10 geboden van DUPAN: deel 3 van 10

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt.

De EU-Aalverordening No 1100/2007 2007 werd in 2009 ingesteld voor de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van de Europese aalstand. Maar hoe pakt dit nou eigenlijk uit? De wetenschap is er duidelijk over: beter dan de resultaten die er internationaal zijn geboekt, hadden we niet kunnen verwachten. “Maar,” zeggen critici, “die 40% uitrek van volwassen schieraal is toch nog niet gehaald?” Nee, dat klopt. Het behalen van de 40% was echter niet het doel van deze periode, maar een uiteindelijk te behalen doel. Een doel dat – om biologische redenen – onmogelijk op kortere termijn is te behalen. Dat duurt zeker een mensenleven. Of zoals palingwetenschapper Dr. W. Dekker zegt: “Dat maak ik in mijn leven niet meer mee, maar mijn kleinkinderen wel.”

Wat is er internationaal dan bereikt?

Vóór 2007 – voordat de palingverordening werd aangenomen – stond de palingstand er heel slecht voor, zonder dat iemand zich daar druk om maakte. De goedkeuring van de Aalverordening heeft daar verandering in gebracht: meer bewustzijn, de ontwikkeling van nationale beheerplannen, wijdverbreide beschermingsmaatregelen en een palingsector die zichzelf opnieuw uitvond.

De collectieve actie in heel Europa, onder regie van de Aalverordening, heeft tot succes geleid. De opwaartse trend in de aankomst van jonge paling aan de kusten – na tientallen jaren van neergang – geeft aan dat goed beschermingsbeleid het verschil kan maken. Wat blijkt; complexe problemen – zoals die van paling – kunnen worden teruggedraaid, zelfs als dat probleem zich over 22 lidstaten uitstrekt.

De EU Commissie concludeert “de status van de aal blijft kritiek “. Dat komt wellicht voort uit de vastberadenheid om niet tornen aan het huidige beschermingsniveau, zolang er nog ruimte voor verbetering is. De conclusie combineert in wezen de langetermijn doelstelling (herstel tot 40% van de ongerepte biomassa), met de huidige middelen om dit te bereiken; adequate bescherming, onder goed internationaal bestuur, zoals bereikt door de Aalverordening. Het is dan ook goed mogelijk om de uitvoering van de Aalverordening in heel Europa verder te verbeteren en nog effectiever te laten zijn. Daarvoor zijn verdere ambitie en concrete actie nodig, vooral, zo concludeert de Commissie, met name door betere invoering van niet-visserij gerelateerde maatregelen in veel lidstaten. Als het om visserij gaat, moeten we er juist door ketentransparantie en certificering voor zorgen dat de illegale visserij  – een factor 20 (!) groter dan de legale visserij – wordt uitgebannen. Als we dat bereiken, zal de palingstand dus niet van de ene op de andere dag terug zijn op het historische niveau, maar mag je aannemen dat de stijgende lijn in de komst van jonge palingen aanhoudt, en wordt toekomstige ideaalbeeld wellicht eerder bereikt dan mag worden verwacht.

Lees ook:

–       Internationale wetenschap ziet herstel van de palingstand

–       De paling wordt geenszins met uitsterven bedreigd

2/10 Snelst mogelijke herstel van de palingstand

29 Mei 2020

10 Geboden van DUPAN: deel 2 van 10

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt.

Deel 2 van 10: EU-evaluatie aalverordening

De EU-aalverordening No 1100/2007 2007 werd in 2009 ingesteld voor de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van de Europese aalstand. In 2018 heeft de EU opdracht gegeven tot een onafhankelijke evaluatie van de verordening om te rapporteren over de doeltreffendheid ervan. Dat rapport is op maandag 20 april 2020 door de EU gepubliceerd en kan hier volledig worden bekeken.

Er is bewijs dat de aalstand zich begint te herstellen. Dat is goed nieuws. Maar het zou nog beter kunnen, als de lidstaten de afgesproken maatregelen beter zouden uitvoeren en er meer coördinatie tussen die landen zou zijn. Daarbij gaat het vooral om andere maatregelen dan visserij, want die is overal voldoende teruggebracht. Stichting DUPAN geeft in dit artikel aan hoe het volgens haar beter kan.

De aalverordening werkt!

De conclusie van de evaluatie door de Europese Commissie is dat de huidige aalverordening voldoet. Deze zal dan ook niet worden gewijzigd. In de samenvatting van het evaluatierapport staat het volgende:

“Op het eerste gezicht is de vooruitgang sinds 2007 tot aan nu beperkt gebleven. Het herstel van het aalbestand wordt echter gezien als een proces op lange termijn en men gaat er vanuit dat de verordening zowel relevant is als doeltreffend na verloop van tijd. Er zijn opmerkelijke successen geboekt op het gebied van het terugdringen van de visserijsterfte, het verbeteren van de verbindingen tussen rivieren en het verbeteren van de traceerbaarheid van de palingvoorzieningsketen binnen de EU. Hoewel de verordening nog steeds relevant is, moet de uitvoering ervan aanzienlijk worden verbeterd, vooral wanneer het gaat om niet-visserijgerelateerde sterfte die door de mens wordt veroorzaakt.”

Herstel van de natuurlijke migratieroutes van paling nu essentieel
De schade die waterkrachtcentrales en gemalen moet worden teruggedrongen. De weg die palingen afleggen om hun leefgebieden te kunnen bereiken, is vol met obstakels. Lidstaten moeten meer doen om die migratieroutes vrij te maken voor palingen. De jongen moeten onbelemmerd het zoete water kunnen bereiken, de ouderen moeten vrij naar zee kunnen trekken om voor nageslacht te kunnen zorgen.

Snelst mogelijke herstel van de palingstand
De conclusie uit de evaluatie dat de aalverordening doeltreffend is, is in lijn met bevindingen van experts uit de praktijk.  De Sustainable Eel Group rapporteerde in juni 2019 in het Natural History Museum in Londen al over de sterk verbeterde indexcijfers van jonge palingen (glasaal). Het herstel mag misschien langzaam gaan, maar de sneller dan dit gaat gewoon niet. Volgens wetenschappers verloopt de groei van het aantal jonge palingen nu sneller dan de daling in het verleden was. Een belangrijke kanttekening daarbij is, dat dit herstel plaats vindt, ondanks het feit dat een groot deel (meer dan 20%) van de jonge paling illegaal aan de natuur wordt onttrokken en door criminelen naar China wordt gesmokkeld.

De palingsector vond zichzelf opnieuw uit
De palingconsumptie mag vandaag de dag gerust verantwoord worden genoemd. Bij de inwerkingstelling van de verordening heeft de sector alles in het werk gesteld om vangst, kweek, verwerking en handel te verduurzamen. Van alle glasaal die in de golf van Biskaje aankomt (ongeveer 85% van de Europese glasaal), wordt vandaag de dag slechts 4 gebruikt voor consumptiedoeleinden. De visserij op volwassen paling is in Nederland sterk gereduceerd (meer dan 70%). In Frankrijk en Engeland is de visserij op glasaaal sterk beperkt, zowel in tijdsduur als in kilo’s. In Europa wordt gewerkt aan een certificeringssysteem, dat de volledige keten van paling, van visserij tot bord, transparant maakt. Dat systeem kan binnen afzienbare termijn worden ingevoerd en is mogelijk ook een oplossing om de massale smokkel naar China een halt toe te roepen.

Implementatie moet en kán beter!

De aalverordening is in de basis geschikt voor de bescherming van paling, maar schiet te kort als het om de implementatie van de maatregelen gaat. De maatregelen voldoen dus, maar om ze effectief te maken is goed leiderschap en management nodig. Dat zou kunnen via een onafhankelijk orgaan voor beheer, internationale coördinatie en feedback op nationale managementplannen. Een goede vorm zou een aaladviesraad of een ander orgaan zijn. De rol daarvan zou zijn:

·       optreden als het ‘geweten’ van de EU, door te beschikken over de informatie, de autoriteit en de middelen om de voortgang te beoordelen, te adviseren over maatregelen en actief te sturen om de doelstellingen van de verordening te bereiken;

·       prioriteiten stellen binnen het zeer brede pakket aan maatregelen van het aalherstelprogramma;

·       wetenschappelijke informatie van de ICES-aalwerkgroep omzetten in effectieve acties;

·       initiëren en laten uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;

·       verzamelen van relevante monitoringgegevens;

·       afstemmen van beleidsmaatregelen van DG Mare en DG in de Europese Commissie, voor een gezamenlijke en daarmee effectiever beleid voor paling;

·       betrekken van niet-EU-landen die beschikken over belangrijke kennis van paling.

 

Lees ook:

–       Internationale wetenschap ziet herstel van de palingstand

–       De paling wordt geenszins met uitsterven bedreigd

Zeeland, Zuid-Holland en Friesland verwelkomen 580.000 jonge palingen

De natuur in Zuid-Holland en Zeeland is herbevolkt met 376.000 jonge palingen. In Friesland gebeurde vorige week hetzelfde met ruim 207.000 jongkies. Beroepsvissers namen vandaag in Ouddorp aan het Grevelingenmeer de honderdduizenden palinkjes aan boord om ze verspreid over het Grevelingenmeer uit te zetten. De herbevolking met jonge paling is een EU-maatregel en gebeurt in heel Europa, om de palingstand te stimuleren. In Nederland zorgt Stichting DUPAN voor de coördinatie.

In de haven van Ouddorp werden de palinkjes eerst geteld, gewogen en gecontroleerd op gezondheid. De Ouddorpse beroepsvisser Aren Bezuijen meerde zijn kotter OD16 aan in zijn thuishaven. Hij werd bijgestaan door enkele collega-beroepsvissers, om de enorme hoeveelheid jonge paling te helpen uitzetten. Deze grote aantallen jonge palingen zijn mogelijk door de natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten, die vanaf 2011 een duidelijke stijging laat zien (ICES-rapport 2019). Omdat de Europese kusten veelal ondoordringbaar zijn voor jonge palingen, wordt een deel van de paling, zie zich met name in Frankijk massaal ophoopt, in Nederland en andere Europese landen uitgezet.

De jonkies zijn afkomstig uit Nederland, waar ze in een kwekerij enkele maanden apart werden gehouden om aan te sterken. Ze werden echter in de riviermondingen van Frankrijk opgevangen, waar ze aankwamen na een reis via de Golfstroom vanuit de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek). In dat gebied worden alle Europese palingen geboren.

De herbevolking van het Grevelingenmeer en de Friese Boezem vormt het sluitstuk van de palinguitzet in 2020. In Nederland werden dit jaar in totaal rond de 3,5 miljoen jonge palingen uitgezet. Met deze aantallen zitten veel gebieden aan de maximale hoeveelheid; meer paling kan daar niet leven. De gebieden voor herbevolking zijn geselecteerd door de overheid. Wanneer de jongen tot volwassen palingen – zogenaamde schieralen – zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden onbelemmerd naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij

Projectpartners
Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Voor de aankoop van de glasaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN.

1/10 Wees zuinig op EU aalmanagement 

De 10 geboden van DUPAN: deel 1 van 10

20 Mei 2020

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid, wetenschap, natuurorganisaties en de sector. 10 jaar waarin de wereld rondom paling veranderde van ‘onwetend’ naar ‘bewust’ en waarin met vereende krachten veel werd bereikt.

Wees zuinig op het Europese aalmanagement 

1.    De Europese Aalregulering 1100/2007 heeft veel in zich voor aalherstel en goed aalbeheer. Als lidstaten het volledig naleven, zal het herstel nóg sneller plaatsvinden. De Aalregulering is goed, maar kan op punten worden verbeterd.

2.    De levenscyclus van aal is door de mens verstoord. De Aalregulering biedt maar een halve reparatie: wel zoetwater herbevolken met glasaal, maar geen schieraal terug naar zee.

3.    De Aalregulering zou lidstaten moeten verplichten de migratieroutes van aal te herstellen.

4.    Voor een goede Aalregulering moeten we uitgaan van de draagkracht van een bepaald watergebied: hoeveel aal kan daar feitelijk leven.

5.    Goed beheer betekent kleinschalige visserij, naar draagkracht van het water.

6.    De 30% visserij die nu nog over is kan, mits goed beheerd, bijdragen aan monitoring, herbevolking, Paling Over De Dijk en daarmee aan natuurherstel.

7.    25% van de jaarlijkse aanwas verdwijnt! Stop de steeds groter wordende glasaal-plundering door de Chinezen.

8.    De eindbestemming: een goede aalstand die verantwoord wordt beheerd door beperkte, gecontroleerde en transparante benutting, binnen de grenzen van de natuurlijke draagkracht.

9.    Verantwoord beheer vereist niet alleen samenwerking tussen alle vormen van visserij: beroep én sport, maar vooral ook samen met natuurorganisaties en milieuorganisaties.

10. De Aalregulering: laten we er zuinig op zijn en niet het kind met het badwater wegspoelen.

207.000 jonge palingen uitgezet in Friese natuur

20 mei 2020 – Gisteren is de Friese natuur herbevolkt met 207.000 jonge palingen. Friese beroepsvissers verzamelden zich in Reduzum, om de vrachtwagen met honderdduizenden palinkjes uit te laden en te verspreiden over heel Friesland. De herbevolking met jonge paling is een EU-maatregel en gebeurt in heel Europa, om de palingstand te stimuleren. In Nederland zorgt Stichting DUPAN voor de coördinatie.

In Reduzum zijn de palinkjes eerst geteld, gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. Vervolgens werden ze verdeeld onder de beroepsvissers, die ze verspreid over Friesland hebben uitgezet. De uitzet van deze grote hoeveelheden jonge palingen is mogelijk geworden door de natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten, die vanaf 2011 een duidelijke stijging laat zien (ICES-rapport 2019). Omdat de Europese kusten veelal ondoordringbaar zijn voor jonge palingen, wordt een deel van de paling, zie zich met name in Frankijk massaal ophoopt, in Nederland en andere Europese landen uitgezet.

In Nederland worden dit voorjaar rond de 3,5 miljoen jonge palingen uitgezet. Bij deze aantallen wordt in veel gebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt; meer paling kan daar niet leven. De gebieden voor herbevolking zijn geselecteerd door de overheid. Wanneer de jongen tot volwassen palingen – zogenaamde schieralen – zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden onbelemmerd naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

De jonkies zijn afkomstig uit Nederland, waar ze in een kwekerij enkele maanden apart werden gehouden om aan te sterken. Ze werden echter in de riviermondingen van Frankrijk opgevangen, waar ze aankwamen na een reis via de Golfstroom vanuit de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek). In dat gebied worden alle Europese palingen geboren.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Projectpartners
Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Voor de aankoop van de glasaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN.


Vrachtwagen vol pootaal.


Friesche visser Freerk Visserman had op zoveel paling niet gerekend.


Goede controle voorafgaand aan de uitzet.


Pootaal van prachtige, levendige kwaliteit.


Beroepsvisser Paul Boersma telt een monster pootaal.


Beroepsvisser Ale de Jager herbevolkt het water bij Reduzum.